2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ogłoszenie o III-cim przetargu na sprzedaż działki nr 666 obr 4


 
BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA OGŁASZA
III-ci NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej  w Jarosławiu obręb nr 4
 
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 ul. Pogodna – działka nr 666 o pow. 0,2341 ha  - KW nr PR1J/00091029/7.
2. Czas poprzednich przetargów – I-szy przetarg - 21 stycznia 2016 r. II-gi przetarg 17 marca 2016 r.
3. Opis nieruchomości: działka gruntowa (RI) położona przy ul. Pogodnej w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Piłsudskiego w Jarosławiu. Teren działki płaski, kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren w którym położona jest działka posiada uzbrojenie w sieci  infrastruktury technicznej tj: elektryczną, wodociągową, gazową, telefoniczną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pogodnej.
4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: zgodnie z zapisami MPZP obszaru „Za Parkiem” dla  terenu obejmującego działkę nr 666 z obr. nr 4 przypisana jest funkcja oznaczona symbolem: 1 Uc – „teren zabudowy usługowej” (usługi centrum dzielnicy).
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 195000,- PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100)
6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw  osób trzecich.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
8. Wadium w wysokości: 39000,- PLN (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 6 maja 2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka 666” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia  Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.
9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 12 maja 2016 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1,  III piętro, pokój nr 32.
10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  
12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność.
13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od  wywoławczej .
16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.
 
 
 

Wytworzył: Halina Biernat (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Halina Biernat (8 kwietnia 2016, 11:00:21)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:03:53)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij