2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg II na sprzedaż działki nr 666 - obręb 4 przy ul. Pogodnej.

 
  
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA 
OGŁASZA 
II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 
  
na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław 
położonej w Jarosławiu obręb nr 4 
 
 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4, ul. Pogodna - działka nr 666 o pow. 0,2341 ha - KW nr PR1J/00091029/7.

 2. Czas poprzedniego przetargu – I przetarg odbył się 21 stycznia 2016 r. 

 3. Opis nieruchomości: działka gruntowa (RI) położona przy ul. Pogodnej w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Piłsudskiego w Jarosławiu. Teren działki płaski, kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren w którym położona jest działka posiada uzbrojenie w sieci  infrastruktury technicznej tj: elektryczną, wodociągową, gazową, telefoniczną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pogodnej. 

 4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: zgodnie z zapisami MPZP obszaru „Za Parkiem” dla  terenu obejmującego działkę nr 666 z obr. nr 4 przypisana jest funkcja oznaczona symbolem: 1 Uc – „teren zabudowy usługowej” (usługi centrum dzielnicy). 

 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 221 400,- PLN (słownie złotych: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta 00/100).

 6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.  

 7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 8. Wadium w wysokości: 44 000,- PLN (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 11 marca 2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka 666” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek. 

 9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 32

 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 11. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 

 12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 

 15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 

 16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (10 lutego 2016)
Opublikował: Artur Pajda (10 lutego 2016, 14:00:13)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:12:42)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij