2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg II na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr nr: 1476/17, 1476/25, 1480, 1481/3, 1481/7, oraz dz. nr 1482/1 - obręb 4 przy ul. Konfederackiej.BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA 
II  NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław
położonej w Jarosławiu obręb nr 4 
  
 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 – działki:  nr 1476/17 o pow. 0,0019 ha, nr 1476/25 o pow. 0,0082 ha, nr 1480 o pow. 0,0515 ha, nr 1481/3 o pow. 0,0635 ha, nr 1481/7 o pow. 0,0173 ha -
  objęte KW PR1J/00048990/8, działka nr 1482/1 o pow. 0,1670 ha - objęta KW nr PR1J/00053259/0

 2. Czas poprzednich przetargów: I przetarg odbył się 14 stycznia 2016 r. 

 3. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone przy ul. Konfederackiej. Teren płaski z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim, kształt nieregularny, wydłużony z bezpośrednim dostępem  z ulicy Konfederackiej. Teren w którym położone są działki posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej. Na części  działek od strony ul. Konfederackiej zlokalizowane są metalowe boksy garażowe niezwiązane trwale z gruntem, w pozostałej części działki nieużytkowane, bądź użytkowane rolniczo. 

 4. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Zgodnie z ustalenia MPZP  obszaru „Za Parkiem” dla tego terenu przypisana jest funkcja oznaczona symbolem 8 UZ- „teren zabudowy usługowej w zieleni” – podstawowe przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową w zieleni z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń związanych z prowadzoną usługą, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
   
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 350 000,- PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
   
 6. Obciążenie nieruchomości: działki oznaczone jako nr: 1481/3, 1481/7 i nr 1482/1 obciążone są  obowiązującymi umowami dzierżawy zawartymi z mocą działania od 2009 r. lub 2011 r. na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia każdej z  umów wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca. 

 7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 8. Wadium w wysokości: 70 000,- PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 11 marca 2016 r. z dopiskiem „przetarg ul. Konfederacka” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek. 

 9. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 32.
   
 10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
   
 11. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.   

 12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 13. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 14. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 

 15. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 

 16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (8 lutego 2016)
Opublikował: Artur Pajda (8 lutego 2016, 10:04:44)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:12:48)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 217

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij