2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg I na sprzedaż działki nr 3181 - obręb 4, przy ul. Przyklasztornej.BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA 
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław
położonej w Jarosławiu obręb nr 4 
 
 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4, ul. Przyklasztorna – działka nr 3181 o pow. 0,0398 ha – objęta KW PR1J/00077477/8

 2. Opis nieruchomości: działka gruntowa położona przy ul. Przyklasztornej w strefie Śródmiejskiej, teren od strony północnej płaski w dalszej części nierówny, ze znacznym spadkiem w kierunku południowym, kształt regularny w formie wydłużonego prostokąta o wymiarach ok. 47mx8,5m. Dojazd do działki z ul. Przyklasztornej drogą o nawierzchni  z płyt  drogowych i odcinkiem drogi o nawierzchni gruntowej. Przy południowej granicy  działki przebiega  kolektor kanalizacji deszczowej dn 300 i gazociąg średniego ciśnienia dn 125. Teren  w którym położona jest nieruchomość posiada pełne  uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj: energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna. Działka ze względu na swoją szerokość posiada ograniczone możliwości zagospodarowania.

 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: teren obejmujący działkę nr 3181 obręb nr 4 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu wynikającym  z przepisów odrębnych. 

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 33 210,- PLN (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć 00/100).
   
 5. Obciążenie nieruchomości: działka nr 3181 obciążona jest obowiązującą umową dzierżawy zawartą z mocą działania od 01.04.2014 r. na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia  umowy  wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
   
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 7. Wadium w wysokości  6 600,- PLN (słownie złotych: sześć tysięcy sześćset 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 4 marca 2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka 3181” w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 lub na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 piętro I. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy. 

 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2016 r.  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 32

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 10. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.   

 11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 

 14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od  wywoławczej.

 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (1 lutego 2016)
Opublikował: Artur Pajda (1 lutego 2016, 13:17:10)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:13:01)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij