2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg I na dzierżawę działki nr 2936/2 - obręb 5 - przydomowy ogródek warzywny.
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA 
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
 
na dzierżawę na czas nieoznaczony
nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław
położonej 
w Jarosławiu obręb nr 5 

 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 5, działka nr 2936/2 o pow. 0,0720 ha, będąca własnością Gminy Miejskiej Jarosław - KW PR1J/00040186/3.  

 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na przydomowy ogródek warzywny, położona w pobliżu ulicy 3-go Maja. 

 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – P,U-7 – Tereny obiektów produkcyjnych, składów,magazynów. 

 4. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich. 

 5. Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę nieruchomości rocznie, netto): 122,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa 00/100). 

 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 7. Wadium w wysokości  50,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) należy wnieść najpóźniej do 24.02.2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka nr 5-2936/2" na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.
   
 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 02.03.2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, III piętro, pokój nr 35

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 10. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 

 11. Oferent który przetarg wygrał będzie zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być zmieniana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę. 

 12. Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 

 14. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

 15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl, oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl

 16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać  w Wydziale   Geodezji i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 8728.       Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (28 stycznia 2016)
Opublikował: Artur Pajda (28 stycznia 2016, 09:24:06)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:13:07)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij