2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg I na dzierżawę działek nr 872 i nr 886 - obręb 4 - na cele upraw rolnych.BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA 
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
 
na dzierżawę na czas nieoznaczony
nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław
położonej 
w Jarosławiu obręb nr 4 

 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 4 jako:
  - działka nr 872 o pow. 0,0402 ha,
  - działka nr 886 o pow. 0,2439 ha,
  o łącznej powierzchni dzierżawy 0,2841 ha, będące własnością Gminy Miejskiej Jarosław,
  KW PR1J/00091029/7

 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na cele upraw rolnych, położona w pobliżu ulicy Grodziszczańskiej. 

 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren nie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

 4. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich. 

 5. Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę nieruchomości rocznie, netto): 164,07 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt cztery 07/100). 

 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 7. Wadium w wysokości  50,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) należy wnieść najpóźniej do 24. 02. 2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka nr 4-872;886" na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy. 

 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 02. 03. 2016 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, III piętro, pokój nr 35

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

 10. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe. 

 11. Oferent który przetarg wygrał będzie zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego do 30 września każdego roku kalendarzowego. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być zmieniana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę. 

 12. Okres wypowiedzenia umowy: 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

 13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej. 

 14. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

 15. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl

 16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 35, tel. (16) 624 8728. 
Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (28 stycznia 2016)
Opublikował: Artur Pajda (28 stycznia 2016, 09:12:56)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:13:12)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij