2015 | 2016 | 2017

Przetarg I na sprzedaż działki nr 666 - obręb 4 przy ul. Pogodnej.BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA 
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
 
na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław,
położonej  w Jarosławiu obręb nr 4 
  
 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 4 ul. Pogodna – działka nr 666 o pow. 0,2341 ha - KW nr PR1J/00091029/7

 2. Opis nieruchomości: działka gruntowa (RI) położona przy ul. Pogodnej w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Piłsudskiego w Jarosławiu. Teren działki płaski, kształt regularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren posiada uzbrojenie w sieci  infrastruktury technicznej tj: elektryczną, wodociągową, gazową, telefoniczną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Pogodnej. Obecnie działka użytkowana rolniczo. 

 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: zgodnie z zapisami MPZP dla  terenu obejmującego działkę nr 666 z obr. nr 4 przypisana jest funkcja oznaczona symbolem: 1 Uc – „teren zabudowy usługowej”. 

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 252 150,- PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt 00/100).

 5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw  osób trzecich.

 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 7. Wadium w wysokości 50 000,- PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 15 stycznia 2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka 666” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek. 

 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 21 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 32. 

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 10. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.   

 11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 

 14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od  wywoławczej. 

 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729.
 

Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (2 grudnia 2015)
Opublikował: Artur Pajda (2 grudnia 2015, 13:05:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij