2018 | 2017 | 2016 | 2015

Przetarg I na sprzedaż działki nr 971 - obręb 2 przy ul. Kruhel Pawłosiowski.BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA 
OGŁASZA 
I NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY (LICYTACJA) 

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław,
położonej w Jarosławiu obręb nr 2 
  
 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 2, ul. Kruhel Pawłosiowski – działka nr 971 o pow. 0,6936 ha – objęta KW PR1J/00061027/4

 2. Opis nieruchomości: działka gruntowa (RII) której grunty  są częścią  większego kompleksu o  przeznaczeniu rolniczym z dominującym udziałem  RII,  teren działki nierówny ze spadkiem  w kierunku północnym, przy południowej granicy z rozkopami, kształt nieregularny. Dojazd Obecnie działka nieużytkowana, zachwaszczona i zakrzaczona. 

 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu wynikającym  z przepisów odrębnych. 

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 000,- PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
     
 5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich. 

 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). 

 7. Wadium w wysokości 2 800,- PLN (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 14 stycznia 2016 r. z dopiskiem „przetarg-działka 971” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 06 8642 1155 2015 1506 4929 0003 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym lub w kasie tut. Urzędu ul. Rynek 1 piętro I. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy. 

 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 20 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1,  III piętro, pokój nr 32. 

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 10. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  

 11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia  ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia  zawarcia umowy przenoszącej własność. 

 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego. 

 14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
   
 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 31, tel. (16) 624 8729. 
 
 

Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (2 grudnia 2015)
Opublikował: Artur Pajda (2 grudnia 2015, 12:58:06)

Ostatnia zmiana: Paweł Lewko (14 lutego 2018, 17:16:03)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij