Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Supreb 2,8 MR'07


BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
MARKI SKODA SUPERB 2.8 MR’07
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Skoda Super 2,8 MR’07 wersja Ambiente, nr rejestracyjny RJA 77ST
rok produkcji: 2007;
pojemność silnika: 2771cm3;
rodzaj nadwozia: limuzyna 4 drzwiowa (sedan);
przebieg: 125 307 km (stan na 13.03.2011r.);
 
cena wywoławcza – 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Wszelkie dane pojazdu określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 166248779 komórkowy: 602 860 022) z inspektorem Panem Andrzejem Wikierą.
 
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 05.04.2011 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Jarosławia w Kancelarii pokój nr 2 (parter) w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Oferenta, zaadresowanej na adres Urzędu z napisem:
"Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki SKODA SUPERB 2,8 MR’07,
nr rejestracyjny RJA 77ST"
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
 
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 2 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę. Formularz można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl w zakładce aktualności i ogłoszenia.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2011 r. o godz. 12:15 w siedzibie Sprzedawcy. w Sali Narad, pok. nr 26/ II piętro/.
 
Oferta powinna zawierać:
• imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
• numery NIP lub REGON Oferenta,
• datę sporządzenia oferty;
• oferowaną cenę:
• oświadczenie że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500 zł (słownie : pięćset złotych 00/100).
 
Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Sprzedającego:
nr 39 1240 2571 1111 0000 3342 2835 w PEKAO S.A. z dopiskiem na blankiecie przelewu Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Skoda Superb nr rej. RJA 77ST lub wpłacić gotówką w kasie Sprzedającego. Datą wniesienia wadium. w przypadku przelewu, jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
 
Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.
 
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone. zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
 
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 
Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 
Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta. który nie wniósł wadium
2) nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.
 
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.
 
W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.
 
Osoba uczestnicząca w przetargu która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionej faktury VAT i podpisaniu umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
 
Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1              Opinia rzeczoznawcy – Skoda Superb 2,8 MR’07 –
                                                                nr rejestracyjny RJA 77ST.
Załącznik nr 2       Wzór formularza ofertowego.
Załącznik nr3               Wzór umowy.


opinia rzeczoznawcy (1611kB) pdf
formularz ofertowy (28kB) word
wzór umowy (34kB) word

Wytworzył: Jan Biłas (30 marca 2011)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 marca 2011, 09:25:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2442

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij