Stowarzyszenie samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego


      17 kwietnia 2000 roku na mocy Uchwały Nr 292/XIX/2000 Rada Miasta Jarosławia podjeła decyzję o utworzeniu stowarzyszenia samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego
Uchwała nr 292/XIX/2000
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 17 kwietnia 2000

w sprawie utworzenia stowarzyszenia samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn, zm.). -Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:


§ 1
Tworzy się stowarzyszenie samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego, zwane dalej "Stowarzyszeniem".
§ 2
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochrona wspólnych interesów jego członków oraz budowanie integralności Województwa Podkarpackiego.
§ 3
Do reprezentowania miasta Jarosławia w Stowarzyszeniu upoważnia się p. Jana Gilowskiego - Burmistrza Miasta Jarosławia.
§ 4
1. Nazwę, organizację, zadania i tryb pracy Stowarzyszenia określi jego statut.
2. Do zatwierdzenia projektu statutu Stowarzyszenia upoważnia się Zarząd Miasta w Jarosławiu.
§ 5
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jarosławia.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała nr 17/III/2002
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 11 grudnia 2002
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje: e


§ 1W uchwale Rady Miasta Jarosławia Nr 292/XIX/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r., w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Województwa Podkarpackiego wprowadza się następujące zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie.
"§ 3 Do reprezentowania miasta Jarosławia w Stowarzyszeniu upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia"

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Wytworzył: Rada Miasta Jarosławia (17 kwietnia 2000)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (15 września 2004, 08:50:44)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (15 września 2004, 09:48:16)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3689