statut

                                                    ROZDZIAŁ I

                                            Postanowienia ogólne

                                                        § 1
 
1.   Miejskie Przedszkole Nr 3 zwane dalej  ,,przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2.   Siedziba przedszkola znajduje się w Jarosławiu  przy ul. Legionów 11.    
3.   Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta Jarosław.                                 Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Kurator Oświaty w Rzeszowie.
4.   Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
 
                                      Miejskie Przedszkole Nr 3
                                         im.Marii Kownackiej
                               37-500 Jarosław ul. Legionów 11
                                          tel.621-3394    
                                                                                   
                                                        § 2
 
Przedszkole działa na podstawie:
 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz.425 z 1991 r.    z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Niniejszego statutu uchwalonego przez radę pedagogiczną.
 
                                                         § 3


1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.
3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wynikających z organizacji pracy przedszkola i wniosków rodziców.
 
                                                          § 4
 
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a)  Radę  Miasta Jarosławia
b) rodziców w formie opłat.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżeto­wych.
           
                                                           § 5
 
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie re­alizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realiza­cję podstawy programowej ustala się w wymiarze 25 godzin tygodniowo/ klasa O/
2. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i naucza­nia wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala  się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Jarosławia.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wyso­kość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem.
4. W przypadku nieobecności dziecka przedszko1e zwraca dzienną staw­kę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.
6. Przedszkole prowadzi naukę religii.
7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, język angielski itp.).
8. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstot1iwość i forma organizacyjna za­leżą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczegó1ności  zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewali­dacyjnych jest dostosowany do moż1iwości rozwojowych i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5-6-letnich.
10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
11. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.   
      
 
                                                        ROZDZIAŁ II
                                              Cele i zadania przedszkola
  
                                                              § 6
 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświa­ty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczegó1ności podsta­wie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
 
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 
b) umoż1iwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodo­wej, etnicznej, językowej i religijnej,
 
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnospraw­nymi,
 
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowa­niu dzieci                   i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ra­mach następujących obszarów edukacyjnych:
 
  a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bez­piecznym i zdrowym środowisku,
 
   b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiąga­nia sukcesu,
 
   c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osią­gania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 
   d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
 
   e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przy­rodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 
    f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badaw­czej i wyrażania własnych myś1i i przeżyć,
   g) rozwijanie wraz1iwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
   h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecz­nego
      postępowania i zachowań prozdrowotnych.
 
  
                                                           § 7
 
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie   i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałe i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest o podstawę programową wychowania przedszkolnego, a w oddziałach in­tegracyjnych na podstawie programu autorskiego zatwierdzonego w try­bie przewidzianym przepisami prawa.
 
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych od­działów przedszkolnych.
 
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do moż1iwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.
 
                                                           § 8
 
1.   Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i spo­soby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lo­kalowych, a w szczegó1ności:
 
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa — zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) współpracuje z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 
                                                          § 9
 
1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
 
  a) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
  b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy, 
  c) dwóch lub trzech nauczycieli dla oddziałów autorskich lub o innym           specyficznym charakterze np.integracyjnych, terapeutycznych.                                                                
 
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu
 
 
                                                    ROZDZIAŁ III
                                                Organy przedszkola
                                                          § 10
 
1.   Organami przedszkola są:
 
a)   dyrektor przedszkola,
b)   rada pedagogiczna,
c)   rada rodziców.
 
1.      Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regu­laminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 
                                                          § 11
 
1.Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, repre­zentuje je na       zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnio­nych w przedszkolu nauczycieli      i pracowników obsługi i administracji.
3.   Zadania dyrektora są następujące:
 
    a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na ze­wnątrz,
    b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
    c) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi,
   d) opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem    lokalnych      potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowa­nia oraz wykorzystania wyników,
    e) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
    f) przekazanie raportu o jakości pracy placówki ra­dzie rodziców i radzie pedagogicznej,
   g)opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedago­giczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
    h)gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oce­ny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
    i) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
    j)przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.
   k)wstrzymywanie uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej niezgod­nych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
   1)dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpo­wiedzia1ności za ich prawidłowe wykorzystanie,
   m)planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
   n)organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
   o)współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nad­zorującymi i kontrolującymi,
   p)kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
   r) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z przepisami prawa.
   s)podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreś1eniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego.
   t)zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z prze­pisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż,
   u)stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
   v)koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
  w)współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  y)administrowanie zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgod­nie z obowiązującym regulaminem,
  z)prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgod­nie z obowiązującymi przepisami.
 
           
 
                                                     § 12
 
1.   Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2.   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3.   Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie re­gulaminu.
4.   Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
a)   przygotowanie projektu statutu przedszkola,
b)   opracowanie programu rozwoju placówki,
c)   podejmowanie uchwaliły w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
d)   uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
e)   ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
f)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
5.   Rada pedagogiczna opiniuje:
a) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, pro­gram szkoleń pracowników,
b) organizację pracy placówki,
c) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycie­lom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 
6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
7.   Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
8.   Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków   i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje doty­czące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
9.   Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnio­skiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kura­tora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
10.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, je­śli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
11.Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w § 10 pkt 2.
 
 
                                                           § 13
 
1.   Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola.
2.   Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regu­lamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3.   Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań gru­powych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
4.   Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedago­gicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przed­szkola, w szczególności zaś:
a) opiniuje program rozwoju placówki,
b) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz in­nych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
 
                                                           § 14
 
1.   Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobod­nego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2.   Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor pla­cówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
 
 
                                                    ROZDZIAŁ IV
                                           Organizacja Przedszkola
 
                                                             15
 
1.   Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2.   Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3.   W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.
4.   Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkol­nym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrek­tora w terminie określonym przez organ prowadzący.
5.   Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogicz­ną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
6.   W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a)   liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b)   liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c)   ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
7.   Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wnio sek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organi zacyjnego. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dosto         sowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
8.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzo no opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9.   Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi  150
10. Liczba oddziałów uzależniona od liczby zgłoszonych dzieci
11. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo i integracyjnych w zależności od potrzeb               i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a)   sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
b)   salę rekreacyjną
c)   pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
d) kuchnię,
e)   szatnię dla dzieci i personelu.
13.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkol­nego.
 
 
                                                        § 16
 
1.   Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedło­żeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określające­go ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
 
                                                        § 17
1.   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej do­stępności.
2.   W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a)   dzieci sześcio1etnie,
b)   dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub oj­ców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdol­ność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,     a także dzieci z rodzin zastępczych,
c)   dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,,
d)   dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
e)   dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.
 
                                                        § 18
 
1.   Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a)   systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
b)   nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,    c/nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 
                                                  ROZDZIAŁ V
                                   Wychowankowie Przedszkola
 
                                                       § 19
 
1.   Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 d o 6 lat.
2.   Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3 lata w tym roku kalendarzo­wym, w którym zostało przyjęte.
3.   Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
4.   Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,          a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydak­tycznego zgodnie   z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego trak­towania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
b) poszanowania jego godności osobistej,
c) poszanowania własności,
g) opieki i ochrony,
d) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.
 
                                               ROZDZIAŁ VI
                                                  Rodzice
 
                                                   § 20
 
 
Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady przedszkola,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub prawnych opiekunów zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
e)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, nie­zwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach za­kaźnych.
 
 
                                                   § 21
 
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu sku­tecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia dro­gi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psycholo­ga w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz dobo­rze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organo­wi prowadzącemu      i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców.
 
 
                                                     § 22
Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.
 
 
 
                                                     § 23
 
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z planem pracy i potrzebami wynikającymi z potrzeb przedszkola oraz na wniosek rodziców i nauczyciela.
 
                                                     § 24
                                                        
Formy współpracy przedszkola z rodzicami:                                                  
a)   zebrania grupowe,
b)   konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psy­chologiem,
c)   kąciki dla rodziców,
d)   zajęcia otwarte.
 
 
                                               ROZDZIAŁ VII
                       Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
 
                                                      § 25
 
1.   W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedago­gicznym do pracy     z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2.   Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpo­wiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektu­je jego prawa.
3.   Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 
a)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość­
b)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdo1ności i zainte­resowań,
c)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d)   stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowa­nia,
e)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i space­rów itp.,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psy­chologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
g)   planowanie własnego rozwoju zawodowego — systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i dokształcania,
h)   dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
I)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
j)    współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wy­chowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (praw­nych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego  w danym od­dziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania                  i rozwoju,
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho­wawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
ł) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postano­wień i uchwał,
m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wy­chowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
n) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wy­nikających z bieżącej działalności placówki.
 
                                                          § 26
 
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a)   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b)   ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c)   włączenia ich w działalność przedszkola.
 
 
                                                          § 27
 
1.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowa­nych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2.Pomoc udzielana nauczycielowi uwzględnia aktualny stopień awansu zawodowego
 
 
                                                          § 28
 
1.   Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.
a)   w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
b)   ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego oto­czenia w ładzie i czystości,
c)   szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2.   Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 
                                              ROZDZIAŁ VIII
                                           Postanowienia końcowe
 
                                                         § 29
 
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej — nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i admini­stracji.
 
                                                          § 30
 
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
 
                                                          § 31
 
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszko­lu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 
 
                                                          § 32
 
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
                                                         § 33
 
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odręb­ne przepisy.
 
 
 
                                                         § 34
 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
 
 
 
Data uchwalenia Rada Pedagogiczna Rada Rodziców
 
 
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. M. Kownackiej
Ul. Legionów 11
37-500 Jarosław
 
                                                 
ANEKS NR 1/I/2002
  Do statutu Państwowego Przedszkola Nr 3 im. M. Kownackiej
W Jarosławiu.
 
 
          Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 06.02.2002r, Ustawy z dnia 26.01.1982r uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawą „ czyszczącą”z dnia 23 sierpnia 2001r., a także własnego regulaminu Rady Pedagogicznej pkt. 9 uchwala się, co następuje:  
W rozdz.III § 12 pkt.7 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
       „ Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej ½ liczby jej członków.”
 
  W rozdz.IV   15 pkt.4 i 5 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
      „ Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia.  
     „ Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną , przez Kuratorium zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 30 maja.                   
 
Zmiany wprowadza się z dniem 06.02.2002r.
Opracowała i zatwierdziła Rada Pedagogiczna:
W dniu 06.02.2002r.
 
Rada rodziców: Rada Pedagogiczna:
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor MP 3 (30 czerwca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (30 czerwca 2004, 12:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3678