Świadczenia pomocy społecznej

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania w oparciu o ustawę   z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 15 kwietnia 2004 z późn. zm.) w zakresie zadań własnych o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 
 
 
Do zadań własnych  należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, opiekuńczych w tym specjalistycznych 
w miejscu zamieszkania;
- dożywianie dzieci;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- praca socjalna.
 
 
Do zadań zleconych należy:
 
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
 
 
 
                                              Świadczenia pieniężne:
 

Zasiłek stały w oparciu o art. 37 ustawy o pomocy społecznej:
- przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które wynosi  477 zł.
Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie.
- przysługuje pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które wynosi
351 zł.
Zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę       
w rodzinie,  a dochodem na osobę w rodzinie.
 

Zasiłek okresowy w oparciu o art. 38 ustawy o pomocy społecznej przysługuje                 
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie.
-  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny  
a dochodem tej rodziny.
 

Zasiłek celowy w oparciu o art. 39 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, a także kosztów pogrzebu.  
Zasiłek celowy w oparciu o art. 40 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 

Specjalny zasiłek celowy w oparciu o art. 41 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.  
 
 
 
                                          Świadczenia niepieniężne:
  
  

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w oparciu o art. 50 ustawy o pomocy społecznej:
- przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
- przysługują osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina,  a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Dom pomocy społecznej w oparciu o art. 54 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
 

metryczka


Wytworzył: Monika Chruściel (17 kwietnia 2007)
Opublikował: Damian Rygiel (17 kwietnia 2007, 13:57:20)

Ostatnia zmiana: Damian Rygiel (21 maja 2007, 11:18:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7806