Kompetencje

Cele i zadania ośrodka
 
Celem działania ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności  człowieka. 
Pomoc  społeczna  powinna  w  miarę  możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 
a) wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta Jarosławia,
b) realizuje  zadania  zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę,
c) koordynuje  realizację  gminnej  strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieni programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych i innych, których  celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
d) kieruje  wnioski  o  ustalenie  niezdolności  do  pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności  do organów określonych odrębnymi przepisami.
 
Do podstawowych zadań ośrodka należy:
 
1. Z zakresu zadań własnych gminy:
a) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób   wymagających opieki,                                           
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek oraz pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
d) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 
2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:

a) udzielanie  schronienia, posiłku, niezbędnego  ubrania  osobom  tego pozbawionym,
b) organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
c) świadczenie  usług  opiekuńczych, w  tym  specjalistycznych, w  miejscu  zamieszkania,
d) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
e) praca socjalna,
f) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia  zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości uzyskania  świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
j) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
k) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z  zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
l) dożywianie dzieci,
ł) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności na pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
                                                   
 
3. Z zakresu zadań zleconych:
 
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255, oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305),
c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
d) przyznawanie i wypłacanie  zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
e) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
f) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
g) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój  specjalistycznego wsparcia, po zapewnieniu odpowiednich środków,
h) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2007r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.


 

metryczka


Wytworzył: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Beata Wieland (1 czerwca 2004, 21:05:02)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (19 listopada 2019, 10:55:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8161