STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROSŁAWIU

                                                  

Statut

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jarosławiu

I. Przepisy ogólne

 

    §1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie :

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2. zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Miasta Jarosławia z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie utworzenia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3. uchwały Nr X/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu z dnia 27 kwietnia 1990 r.
w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4. innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej,

5. niniejszego statutu.

   §2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Jarosław.
Ośrodek finansowany jest z budżetu gminy z zakresu zadań własnych, oraz realizuje zadania
zlecone powierzone gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków budżetu państwa.

2. Siedzibą rejonem działania Ośrodka jest miasto Jarosław.

3. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za
jego pracę i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

4. Dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy Burmistrz MiastaJarosławia.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, za
pośrednictwem:

- działu Świadczeń Rodzinnych

- działu Pomocy Środowiskowej

- stanowiska d/s świadczeń pomocy społecznej

- stanowisko d/s organizacyjnych, kadrowych i gospodarczych

- stanowiska d/s obsługi systemów komputerowych

- stanowiska d/s finansowo – księgowych

               

6. Dyrektor może za zgodą Rady Miasta stosownie do potrzeb utworzyć inne niż w schemacie
komórki organizacyjne.

7. Zadania poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka określa ustawa o
pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

8. Za działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka odpowiadają
pracownicy przed dyrektorem w ramach posiadanych kompetencji.

9. Strukturę organizacyjną określa załącznik graficzny do statutu

                                         

                                                                                                  §3

 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby

     §4

II. Cele i zadania Ośrodka.

l. Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc
społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

-     wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami
      Burmistrza Miasta Jarosławia,

-     realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami
      przekazanymi przez Wojewodę,

-     koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
      szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania
      problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
      szczególnego ryzyka,

       -    kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
      niepełnosprawności,do organów określonych odrębnymi przepisami.

3. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

l. Z zakresu zadań własnych gminy:

a) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki,

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek oraz pomocy w naturze na ekonomiczne
usamodzielnienie,

d) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

e) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

 

  

2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym :

a) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

b) organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla
dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,

c) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,

e) praca socjalna,

f) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
h)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości uzyskania

świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

 i) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 j) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,

     k)opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki

nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie niezamieszkującymi

matką, ojcem lub rodzeństwem,

 l) dożywianie dzieci,

 ł) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności na pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

3. Z zakresu zadań zleconych :

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (dz.u. Nr 228 póz. 2255, oraz z 2004 r. Nr 35, póz. 305),

c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

e) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o
ochronie zdrowia psychicznego,

f) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

g) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych
ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia, po zapewnieniu odpowiednich środków.

h) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz. U. Nr 86, poz.732)

                                                                                                       §5

 

Ośrodek jest samodzielną jednostką budzetową,dysponentem budżetu IIIstopnia
      

                           §6

Środki na utworzenie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na
wynagrodzenia pracowników Ośrodka zapewnia Gmina Miejska Jarosław.

                                                   

                                                                                                      §7 
 

W wykonaniu zadań Ośrodek    
współdziała z :

a) organizacjami społecznymi,

b) Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,

c) zakładami pracy,

d) fundacjami oraz osobami fizycznymi,

e) Powiatowym Urzędem Pracy,

f) Sadami,

g) Prokuraturami,

h) Komendą Powiatową Policji,

i) stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym,

j) organami samorządu terytorialnego,

k) oraz innymi w zależności od potrzeb.

§8

Zmiana statutu i organizacji wewnętrznej Ośrodka może nastąpić w trybie właściwym dla jego
ustalenia.


                                


Wytworzył: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Damian Rygiel (13 grudnia 2005, 13:41:01)

Ostatnia zmiana: Damian Rygiel (13 kwietnia 2007, 10:37:46)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2568

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij