Struktura organizacyjna


1. Funkcjonowanie Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki oparte jest na strukturze stanowisk oraz na zasadzie podległości i podziału czynności.
2. W skład JOKiS wchodzą następujące stanowiska:
- Dyrektor
- Główny Księgowy
- Kierownik Administracyjny
- Instruktor d/s organizacji pracy z dziećmi
- Instruktor d/s upowszechniania plastyki
- Instruktor d/s  upowszechniania form artystycznych i poradnictwa repertuarowego
- Instruktor d/s upowszechniania wiedzy i filmu
- Instruktor d/s organizacji imprez i usług kulturalnych
- Instruktor d/s upowszechniania fotografii
3. Podział zadań między dyrektorem, głównym księgowym i kierownikiem          administracyjnym
a) do obowiązków dyrektora należy:
-     kierowanie całokształtem działalności Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
      i podejmowanie decyzji w sprawach należących do zakresu  działania tej instytucji
-     reprezentowanie instytucji na zewnątrz
-     przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadrzędnym planów i prelminarzy 
      budżetowych oraz prawidłowa realizacja budżetu JOKiS
-     opracowanie rocznych programów i kwartalnych planów pracy JOKiS
-     organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
-     organizowanie imprez  artystycznych o zasięgu regionalnym, miejskim oraz
      imprez okolicznościowych
-     sprawowanie opieki nad twórcami ludowymi i stworzenie im warunków do rozwijania  
      twórczości
-     wykonywanie obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy
-     opracowywanie regulaminów organizacyjnych oraz wnioskowanie zmian w statucie JOKiS
-     wydawanie zarządzeń wewnętrznych
-     ponadto odpowiada za majątek stanowiący własność JOKiS oraz przestrzeganie  
      przepisów BHP i P.POŻ.
b)   do obowiązków głównego księgowego należy:
-     sporządzanie, przyjmowanie oraz organizacja obiegu i kontroli dokumentów finansowych  w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji ekonomicznych, prowadzenie 
      kontroli oraz rachunkowości instytucji
-     sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych okresowych sprawozdań finansowych JOKiS
-     sporządzanie prelminarzy budżetowych JOKiS oraz czuwanie nad właściwą ich realizacją
-     prowadzenie dokumentacji w zakresie swojej działalności zgodnie z instytucją 
      kancelaryjną
-     ponadto odpowiada za właściwa realizację budżetu, dochodów i wydatków JOKiS oraz 
      za stronę formalno-rachunkową wszystkich dokumentów księgowych JOKiS
c)   do obowiązków kierownika administracyjnego należy:
-     zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności
-     przygotowywanie umów z przedsiębiorstwami i instytucjami dotyczących wykonawstwa  
      dokumentacji technicznych, kosztorysów remontu budynku i pomieszczeń, napraw 
      samochodu służbowego oraz sprawowanie kontroli nad wykonawstwem w/w
      prac remontowych
-     prowadzenie na zlecenie dyrektora JOKiS - spraw spornych sądowych i arbitrażowych
-     odpowiadanie za właściwą gospodarkę pomieszczeniami instytucji (zawieranie umów 
      na wynajem sal, właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, urządzeń i materiałów)
-    czuwanie nad prawidłową ewidencją, przechowywaniem i magazynowaniem składników
      majątkowych JOKiS oraz odpowiada za właściwe i terminowe przeprowadzenie 
      inwentaryzacji tychże składników
-     prowadzenie całości gospodarki zaopatrzeniowej, ewidencję skarg i wniosków, sprawy 
      kadrowe, archiwum zakładowe
-     odpowiadanie za całokształt spraw związanych z gospodarką transportową, BHP 
      i P. POŻ.
-     jest gospodarzem obiektu, odpowiada za powierzony sprzęt i urządzenia, estetykę 
      obiektu i funkcjonalność


                                  ZAKRESY ZADAŃ STANOWISK MERYTORYCZNYCH


1. Instruktor d/s organizacji pracy z dziećmi:
-     programuje i organizuje wszelkiego rodzaju formy pracy z dziećmi mając na uwadze 
      ich walory wychowawcze, edukacyjne i kulturotwórcze, a to:
-     konkursy, quizy
-     turnieje i konkursy
-     gry i zabawy zręcznościowe
-     imprezy okolicznościowe
-     imprezy rozrywkowe itp.
-     do przygotowywanych imprez opracowuje scenariusze, które  wdraża do realizacji po 
      konsultacji z dyrektorem JOKiS
-     współpracuje z instruktorem d /s  organizacji imprez celem zaprogramowania  
      odpowiednich imprez dla dzieci w wykonaniu zespołów profesjonalnych
-     odpowiada za programowanie i realizację zajęć oraz imprez dla dzieci w czasie ferii 
      zimowych i letnich
-     współpracuje ze szkołami celem realizacji w/w imprez
-     prowadzi teatrzyk dziecięcy przy JOKiS, przygotowując z nim przynajmniej jedno 
      widowisko w roku
-     opracowuje programy, plany i sprawozdania na swoim  stanowisku pracy oraz prowadzi
      odpowiednią dokumentację

2. Instruktor d/s plastyki:
-     upowszechnia kulturę plastyczną, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez   
      zwiedzanie wystaw, prelekcje oraz organizację spotkań z ludźmi zajmującymi się 
      twórczością plastyczną
-     organizuje i urządza wystawy plastyczne
-     inicjuje i organizuje konkursy i plenery plastyczne
-     wykonuje wszelkie prace plastyczne związane z działalnością JOKiS
-     organizuje aukcje i giełdy sztuki
-     opracowuje programy, plany i sprawozdania na swoim stanowisku pracy oraz 
      prowadzi odpowiednią dokumentację

3. Instruktor d/s upowszechniania form artystycznych i poradnictwa  repertuarowego:
-     gromadzi, opracowuje, upowszechnia i udostępnia księgozbiór biblioteki
      repertuarowej, czasopisma, płyty, kasety i przeźrocza
-     zapewnia pomoc programową oraz jest odpowiedzialny za organizację konkursów,
      przeglądów amatorskich, amatorskich  zespołów  artystycznych na terenie miasta
-     odpowiada za organizację cyklicznych imprez organizowanych przez JOKiS, wieczory 
      poezji i muzyki itp.
-     sprawuje nadzór organizacyjny nad zespołami artystycznymi działającymi w JOKiS
-     współpracuje z instruktorem zespołów, prowadząc jednocześnie zajęcia z zakresu
      dykcji i ruchu scenicznego
-     opracowuje programy, plany i sprawozdania na swoim stanowisku pracy oraz 
      prowadzi  odpowiednią dokumentację

4. Instruktor d/s  upowszechniania wiedzy  i filmu:
-     organizuje prelekcje, odczyty, spotkania z literatami, dziennikarzami itp.
-     współdziała z oświatowymi instytucjami i stowarzyszeniami w celu organizacji kursów 
      i  innych form edukacji oświatowej
-     zapewnia pomoc programową i organizacyjną w przeprowadzaniu konkursów 
      i imprez oświatowych
-     popularyzuje film poprzez organizację prelekcji i przeglądów filmów, spotkań z ludźmi 
      filmu oraz kolekcjonuje i udostępnia wydawnictwa w tym zakresie
-     inicjuje i organizuje inne formy działalności kulturalnej
-     opracowuje programy, plany pracy i sprawozdania na swoim stanowisku pracy oraz  
      prowadzi odpowiednią dokumentację

5. Instruktor d/s  organizacji imprez i usług kulturalnych:
-     współpracuje  z instytucjami artystycznymi i rozrywkowymi w zakresie   programowania
      imprez JOKiS
-     prowadzi edukację teatralną wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spektakli 
      teatralnych, spotkań z ludźmi teatru
-     współorganizuje i organizuje koncerty, spektakle teatralne, imprezy rozrywkowe
      dla dorosłych
-     współdziała z zakładami pracy w sprawie organizacji imprez dla emerytów i rencistów
-     prowadzi systematyczną informację prasową w zakresie imprez organizowanych w JOKiS
-     sprawuje opiekę merytoryczną nad Klubem Seniora
-     opracowuje plany i sprawozdania na swoim stanowisku pracy oraz prowadzi odpowiednią dokumentację

6. Instruktor d/s fotografii:
-     upowszechnia sztukę fotograficzną poprzez organizację wystaw, prelekcji, seminariów,
      spotkań z wybitnymi twórcami
-     organizuje plenery i konkursy fotograficzne
-     udziela porad i konsultacji kołom fotograficznym oraz indywidualnym fotografikom
-     wykonuje dokumentację fotograficzną imprez organizowanych  przez JOKiS
-     prowadzi warsztat pracy  w formie koła fotograficznego
-     sprawuje opiekę merytoryczną nad Klubem Fotograficznym "ATEST 2000"
-     odpowiada materialnie za powierzony sprzęt fotograficzny
-     sporządza plany i sprawozdania ze swego stanowiska pracy oraz prowadzi odpowiednią
      dokumentację.


                                 PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY


1. Praca w JOKiS organizowana jest w oparciu o roczny i kwartalne plany pracy.
2. Kontrolę wewnętrzną sprawuje dyrektor oraz główny księgowy.
3. Dyrektor JOKiS realizuje obowiązki kierownika zakładu pracy w sprawach dyscypliny pracy.
4. Prawa i obowiązki pracowników JOKiS reguluje ustawa z dnia 26.04.1984 r. upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania  kultury.
5. Dyrektor MOK odpowiada przed Burmistrzem Miasta Jarosławia za realizację swoich
    zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy JOKiS.
6. Główny księgowy i kierownik administracyjny odpowiadają przed dyrektorem JOKiS za powierzony odcinek spraw.

schemat organizacyjny JOKiS schemat organizacyjny MOK
schemat organizacyjny MOK


 

metryczka


Wytworzył: dyrektor (16 lipca 2004)
Opublikował: Marzena Rychtyk (16 lipca 2004, 11:40:06)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (28 kwietnia 2019, 09:44:48)
Zmieniono: zmiana nazwy jednostki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8024