Struktura organizacyjna


1. Funkcjonowanie Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki oparte jest na strukturze stanowisk oraz na zasadzie podległości i podziału czynności.
2. W skład JOKiS wchodzą następujące stanowiska:
- Dyrektor
- Główny Księgowy
- Kierownik Administracyjny
- Instruktorzy i specjaliści
3. Podział zadań między dyrektorem, głównym księgowym i kierownikiem          administracyjnym
a) do obowiązków dyrektora należy:
-     kierowanie całokształtem działalności Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
      i podejmowanie decyzji w sprawach należących do zakresu  działania tej instytucji
-     reprezentowanie instytucji na zewnątrz
-     przedstawienie właściwym instytucjom i organom nadrzędnym planów i prelminarzy 
      budżetowych oraz prawidłowa realizacja budżetu JOKiS
-     opracowanie rocznych programów i kwartalnych planów pracy JOKiS
-     organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
-     organizowanie imprez  artystycznych o zasięgu regionalnym, miejskim oraz
      imprez okolicznościowych
-     sprawowanie opieki nad twórcami ludowymi i stworzenie im warunków do rozwijania  
      twórczości
-     wykonywanie obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy
-     opracowywanie regulaminów organizacyjnych oraz wnioskowanie zmian w statucie JOKiS
-     wydawanie zarządzeń wewnętrznych
-     ponadto odpowiada za majątek stanowiący własność JOKiS oraz przestrzeganie  
      przepisów BHP i P.POŻ.
b)   do obowiązków głównego księgowego należy:
-     sporządzanie, przyjmowanie oraz organizacja obiegu i kontroli dokumentów finansowych  w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji ekonomicznych, prowadzenie 
      kontroli oraz rachunkowości instytucji
-     sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych okresowych sprawozdań finansowych JOKiS
-     sporządzanie prelminarzy budżetowych JOKiS oraz czuwanie nad właściwą ich realizacją
-     prowadzenie dokumentacji w zakresie swojej działalności zgodnie z instytucją 
      kancelaryjną
-     ponadto odpowiada za właściwa realizację budżetu, dochodów i wydatków JOKiS oraz 
      za stronę formalno-rachunkową wszystkich dokumentów księgowych JOKiS
c)   do obowiązków kierownika administracyjnego należy:
-     zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności
-     przygotowywanie umów z przedsiębiorstwami i instytucjami dotyczących wykonawstwa  
      dokumentacji technicznych, kosztorysów remontu budynku i pomieszczeń, napraw 
      samochodu służbowego oraz sprawowanie kontroli nad wykonawstwem w/w
      prac remontowych
-     prowadzenie na zlecenie dyrektora JOKiS - spraw spornych sądowych i arbitrażowych
-     odpowiadanie za właściwą gospodarkę pomieszczeniami instytucji (zawieranie umów 
      na wynajem sal, właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, urządzeń i materiałów)
-    czuwanie nad prawidłową ewidencją, przechowywaniem i magazynowaniem składników
      majątkowych JOKiS oraz odpowiada za właściwe i terminowe przeprowadzenie 
      inwentaryzacji tychże składników
-     prowadzenie całości gospodarki zaopatrzeniowej, ewidencję skarg i wniosków, sprawy 
      kadrowe, archiwum zakładowe
-     odpowiadanie za całokształt spraw związanych z gospodarką transportową, BHP 
      i P. POŻ.
-     jest gospodarzem obiektu, odpowiada za powierzony sprzęt i urządzenia, estetykę 
      obiektu i funkcjonalność


 


                                 PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY


1. Praca w JOKiS organizowana jest w oparciu o roczny i kwartalne plany pracy.
2. Kontrolę wewnętrzną sprawuje dyrektor oraz główny księgowy.
3. Dyrektor JOKiS realizuje obowiązki kierownika zakładu pracy w sprawach dyscypliny pracy.
4. Prawa i obowiązki pracowników JOKiS reguluje ustawa z dnia 25. X.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
5. Dyrektor MOK odpowiada przed Burmistrzem Miasta Jarosławia za realizację swoich
    zadań i kompetencji, organizację i skuteczność pracy JOKiS.
6. Główny księgowy i kierownik administracyjny odpowiadają przed dyrektorem JOKiS za powierzony odcinek spraw.

schemat organizacyjny JOKiS schemat organizacyjny MOK
schemat organizacyjny MOK


 

metryczka


Wytworzył: dyrektor (16 lipca 2004)
Opublikował: Marzena Rychtyk (16 lipca 2004, 11:40:06)

Ostatnia zmiana: Marzena Stęc (6 października 2020, 10:19:46)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8261