majątek

majątek

majątek

Majątek Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowią rzeczowe aktywa trwałe, które obejmują: podstawowe środki trwałe w tym budynek pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wartości niematerialne i prawne Wartość majątku [...]

metryczka