statut

Uchwała NR 85/VII/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutu.....................................................................................................................................
Archiwum

Uchwała Nr 70/VI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dn. 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania statutu

....................................................................................................................................
Archiwum

Uchwała nr 358/XXXV/2012
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 406) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
§ 1
Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jarosławiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Uchwała nr 752/LXIV/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 września 2006 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jarosławiu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Jarosław Pagacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 358/XXXV/2012 
Rady Miasta Jarosławia 
z dnia 27 sierpnia 2012 r.


Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu

I Postanowienia ogólne
§ 1
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zwany dalej „MOK”,  działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.
3. Postanowień niniejszego statutu.
§ 2
1. Organizatorem MOK jest Gmina Miejska Jarosław, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Nadzór nad MOK w imieniu organizatora sprawuje, Burmistrz Miasta Jarosławia, zwany dalej „Burmistrzem”.
§ 3
1. MOK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora, posiada osobność prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.
§ 4
1.Siedzibą MOK jest miasto Jarosław.
2. Terenem  działania MOK  jest Gmina Miejska Jarosław.
3. MOK może również działać na terenie całej Polski a także poza granicami kraju.
4. Miejski Ośrodek Kultury może używać skróconej nazwy „MOK Jarosław”.

II Cele i zakres działalności
§ 5
Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie, promocja i ochrona kultury  lokalnej w kraju i za granicą.
§ 6
Do podstawowych zadań MOK należy:
1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
2. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę - edukacja kulturalna,
3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
4. stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów, sekcji, zespołów i innych oraz zainteresowania sztuką,
5. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, ruchu regionalnego, rękodzieła ludowego i artystycznego,
6. wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
7. upowszechnianie wiedzy o sztuce,
8. organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań,
9. organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych,
10. organizacja konkursów, przeglądów, festiwali w różnych dziedzinach sztuki,
11. prowadzenie działalności instruktażowo metodycznej, biblioteki repertuarowo-metodycznej na własne potrzeby,
12. współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami, towarzystwami, organizacjami społecznymi w zakresie zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
13. prowadzenie galerii wystawienniczych,
14. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
15. prowadzenie studia nagrań,
16. edukacja i upowszechnianie kultury filmowej,
17. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.

III  Zarządzanie i organizacja
§ 7
1. MOK zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje burmistrz na zasadach i w trybie obowiązujących przepisów.
2. Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zwierzchnikiem dyrektora MOK jest burmistrz.
3. W MOK może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po uzgodnieniu z burmistrzem.
4. Dyrektor zatrudnia pracowników MOK oraz realizuje w stosunku do nich wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
§ 8
Organizację wewnętrzną MOK określa Regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.
§ 9
1. Dyrektor MOK może powołać Radę Programową jako swój organ doradczy.
2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje dyrektor w drodze zarządzenia określając szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
3. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele organu założycielskiego MOK oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych działających na terenie miasta.
4. Członkowie Rady Programowej swoje funkcje pełnią nieodpłatnie.

IV Gospodarka finansowa
§ 10
1. MOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. MOK samodzielnie gospodaruje mieniem przekazanym przez miasto oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, zarządza nimi i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.
3. Zakres samodzielności dyrektora MOK w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
§ 11
1. Działalność MOK jest finansowana:
1) ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji od  organizatora,
2) z dochodów własnych z prowadzonej działalności kulturalnej,
3) z przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
4) z dotacji z budżetu państwa,
5) funduszy celowych,
6) darowizn, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,
7) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
8) środków otrzymywanych z innych źródeł.
2. MOK otrzymuje środki  finansowane od organizatora w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 12
1. Podstawą gospodarki finansowej MOK jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych MOK ma wyłącznie charakter zgodny z obowiązującym stanem prawnym i służy w szczególności:
1) prowadzeniu działalności statutowej MOK,
2) realizacji inwestycji i remontów własnego majątku,
3) prowadzeniu działalności marketingowej MOK,
4) prowadzenia działalności socjalno-bytowej na rzecz pracowników MOK.
3. Roczne sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza organizator.
§ 13
Wypracowany przez  MOK zysk pozostaje w instytucji kultury i zwiększa fundusz samorządowej instytucji kultury.
§ 14
1. MOK może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
1) wynajmu oraz wydzierżawienia majątku ruchomego i nieruchomego,
2) organizacji imprez zleconych,
3) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, produkcji filmowych,
4) organizowaniu i prowadzeniu sprzedaży wytworów twórczości artystycznej,
5) sprzedaży biletów na imprezy własne oraz zlecone,
6) prowadzenie kursów i szkoleń,
7) świadczenie usług gastronomicznych,
8) prowadzeniu księgarni z poszerzonym asortymentem,
9) świadczenie usług reklamowych i promocyjnych,
2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej MOK.
3. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

V Zasady dokonywania zmian statutowych
§ 15
Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, na wniosek dyrektora lub z własnej inicjatywy, w trybie określonym dla jego nadania.
.................................................................................................................................
Archiwum


Uchwała nr 752/LXIV/06
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 września 2006 roku


w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jarosławiu.


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) oraz art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 13 poz. 123 z 2001 roku) Rada Miasta nadaje statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jarosławiu.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zwany dalej „Ośrodkiem", jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tj. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r./aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

§ 2
Organizatorem dla ośrodka jest Gmina Miejska Jarosław.
Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do prowadzonego przez organizatora Rejestru Instytucji Kultury pod nr. 1.

§ 3
Organizator sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka. Organizator zapewnia 2.Ośrodkowi odpowiednie warunki niezbędne do wypełniania statutowych zadań.

§ 4
1.Ośrodek może posługiwać się skrótem wyrazowym MOK Jarosław.
2.Terenem działania Ośrodka Kultury jest miasto Jarosław.
3. Siedzibą Ośrodka Kultury w Jarosławiu są budynki:
a/ przy placu A. Mickiewicza 6
b/ przy ul. Rynek 6,
położone w Jarosławiu.

§ 5
Ośrodek Kultury używa pieczęci:
a/ podłużnych z napisem:
Miejski Ośrodek Kultury
37-500 Jarosław
pl. A. Mickiewicza 6
tel./fax 621 44 34
tel. 621 32 94

NIP 792-00-10-383

Miejski Ośrodek Kultury
KINO "IKAR"
pl. A. Mickiewicza 6
37-500 Jarosław
tel./fax (016) 621 44 34, tel. (016) 621 32 94
Regon 000281750, NIP 792-00-10-383

Miejski Ośrodek Kultury

KSIĘGARNIA – Rynek 6
37-500 Jarosław
NIP 792-00-10-383, Tel. 623 26 35

Galeria Rynek 6
Miejski Ośrodek Kultury
Rynek 6
37-500 Jarosław
tel. (016) 621 58 44

b/ okrągłej zawierającej w otoku napis:
Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Biblioteka repertuarowa

§ 6
Ośrodek kultury może tworzyć oddziały i filie.

Rozdział II
Cel i zadania

§ 7
Ośrodek służy realizacji własnych celów organizatora w zakresie upowszechniania kultury, opartej na wartościach uniwersalnych oraz ożywienia lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych.

§ 8
Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego planu uwzględniającego:
1. Różne aspekty aktywności kulturalnej mieszkańców miasta.
2. Pełną autonomię inicjatyw indywidualnych i zespołowych w dziedzinie kultury.
3. Wszechstronną pomoc i równość w rozwoju prezentacji publicznej swojego dorobku wszystkim podmiotom działającym aktywnie w sferze kultury.

§ 9
Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należy:
1. Popularyzacja i tworzenie warunków do rozwoju nowych form czynnego uczestnictwa w kulturze.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju:
- zainteresowań twórczością artystyczną,
- edukacji kulturalnej,
- wychowania przez sztukę.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.
6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

§ 10
Ośrodek realizuje zadania poprzez:
1. Prowadzenie pracowni artystycznych, zespołów, grup, kół zainteresowań, szkółek, kursów i szkoleń, w ramach działalności instrukcyjno - metodycznej.
2. Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotkań autorskich, prelekcji i odczytów.
3. Organizowanie koncertów zamkniętych i plenerowych.
4. Organizowanie imprez masowych.
5. Organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali w różnych dziedzinach sztuki.
6. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
7. Prowadzenie biblioteki repertuarowo - metodycznej na własne potrzeby.
8. Prowadzenie działalności wystawienniczej.

§ 11
Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na:
1.Wynajmowaniu lokali użytkowych.
2. Prowadzeniu małej gastronomii z wyłączeniem napojów alkoholowych.
3. Prowadzeniu drobnego handlu z wyłączeniem napojów alkoholowych.
4.Odpłatnym doradztwie/w dziedzinach związanych z działalnością statutową/.
5. Organizowaniu aukcji dzieł sztuki.
6. Prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki.
7. Świadczeniu usług w szczególności: plastycznych, fotograficznych, fonograficznych, kserograficznych.
8. Prowadzeniu nauki języków obcych.
9.Działalności wystawienniczej.
10. Wynajmowaniu sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.
11.Prowadzeniu księgarni.
12. Organizowaniu imprez zleconych.
13. Prowadzeniu kina.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 12
Ośrodek prowadzi swoją działalność na podstawie własnego planu, opracowanego zgodnie z możliwościami finansowymi organizatora na dany rok kalendarzowy.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 13
Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Kultury określa Regulamin organizacyjny, nadany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 14
Ośrodkiem kieruje dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
1. Dyrektora ośrodka powołuje organizator na czas określony lub nie określony po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez organizatora.
3. Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor instytucji.
4. Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami prawa.

§ 15
Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 16
1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Dyrektor Ośrodka opracowuje projekt planu finansowego i projekty jego zmian, realizuje plan finansowy oraz zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Plan działalności Miejskiego Ośrodka Kultury zawiera:
- plan usług,
- plan przychodów i kosztów,
- plan remontów i konserwacji środków trwałych,
- plan inwestycji.

§ 17
Przychodami Miejskiego Ośrodka Kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, spadki, zapisy i darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz inne źródła

§ 18
Ośrodek zarządza powierzonym majątkiem w celu realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 19
Ośrodek tworzy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20
Zmiana statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego stanowienia.

§ 21
Traci moc Uchwała nr 264/XXV/96 Rady Miasta Jarosławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Jarosławiu.

§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


metryczka


Wytworzył: dyrektor (16 lipca 2004)
Opublikował: Marzena Rychtyk (16 lipca 2004, 10:45:04)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 października 2020, 11:30:40)
Zmieniono: korekta edytorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7343