Rejestry, ewidencja i archiwa

 SPIS EWIDENCJI I REJESTRÓW: 
 
        I.  Sprawy uczniowskie 
 • księgi arkuszy ocen
 • księga uczniów 
 • rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
 • rejestr wypadków uczniów 
 • ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia szkoły  
 • ewidencja imienna wydanych zaświadczeń OKE z egzaminu ósmoklasisty 
 • rejestr wydanych zaświadczeń  uczniowskich o uczęszczaniu do szkoły 
 • rejestr wydanych kart rowerowych 
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych 
      II.   Sprawy kadrowe 
 • księga protokołów Rad Pedagogicznych 
 • księga zastępstw
 • rejestr zwolnień lekarskich, urlopów pracowników 
 • rejestr wypadków pracowników 
 • ewidencja pracowników i ich akt osobowych 
 • rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich 
 • ewidencja czasu pracy 
    III.   Sprawy administracyjne 
 • rejestr zarządzeń Dyrektora Szkoły
 • książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej 
 • rejestr pieczęci i pieczątek 
 • rejestr druków ścisłego zarachowania 
 • księgi inwentarzowe 
 • książka kontroli zewnętrznej 
 • rejestr delegacji służbowych. 
 
ARCHIWA:
 • dzienniki lekcyjne
 • księgi arkuszy ocen
 • księgi dzieci
 • księgi uczniów
 • ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • kroniki szkolne
 • księgi protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej
 • uchwały Rady Pedagogicznej
 • zarządzenia dyrektora
 • akta osobowe pracowników
 • plany finansowe
 • dokumentacja finansowo-księgowa
 • dokumentacja dotycząca rekrutacji 
 • dokumentacja dotycząca organizacji

metryczka


Wytworzył: Anna Korczewska (27 maja 2004)
Opublikował: Ewa Leniar (31 maja 2004, 00:51:55)

Ostatnia zmiana: Ewa Leniar (17 września 2020, 00:00:49)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6246