Statut

STATUT  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  10 im. WOJSKA  POLSKIEGO  W  JAROSŁAWIU
 
opracowany na podstawie art.60 ust.2 ustawy z dnia 7.IX.1991 o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. nr 67,poz.329 i nr 106,poz.496, z 1997 r. nr 28,poz.153 i nr 141,poz.943 oraz z 1998 r. nr 117,poz.759  z 1999 r., nr 14 poz. 131, nr 41 poz.413,414, nr 67 poz. 753 oraz z 2001 r. nr 61 poz. 624.
 
 
§ 1
1.      Typ  szkoły :
SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNA
2.      Numer porządkowy : 10
3.      Imię szkoły : Wojska Polskiego
4.      Siedziba szkoły : Jarosław, ul. Słoneczna 1a
5.      Organ prowadzący : RADA MIASTA JAROSŁAWIA
6.      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny : PODKARPACKI  KURATOR OŚWIATY       
7.      Cykl kształcenia : 6 lat
8.      Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
 
§ 2
1.      Cele i zadania szkoły :
 
a) dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu   
    pracy edukacyjnej,
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do
    uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez: zatrudnianie
    nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, realizację ramowych
    planów nauczania, realizację programów nauczania
                   uwzględniających podstawy programowe przedmiotów 
                   ogólnokształcących określonych przez MEN, stosowanie zasad
                   oceniania, klasyfikowania i promowania określonych w odrębnych
                   przepisach,
               c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu
    celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków
    szkoły i wieku uczniów, oraz sprawuje opiekę nad uczniami w         
    oparciu o funkcjonujący w szkole Program Wychowawczy,
    stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.
 
2.  Sposób wykonywania zadań szkoły:
 
Szkoła uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady     bezpieczeństwa   oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności :
a)     umożliwia rozwijanie zainteresowań ucznia, w toku zajęć
    edukacyjnych na I i II etapie kształcenia, w trakcie realizacji
      ścieżek edukacyjnych, oraz na zajęciach kół zainteresowań,
b)     realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w oparciu
     o szkolny zestaw programów nauczania, pozwalający na zdobycie
       przewidzianych dla szkoły podstawowej osiągnięć niezbędnych
      do kontynuowania nauki na III etapie kształcenia,
  c) określa w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze
      wychowawczym realizowane przez wszystkich nauczycieli, a zawarte
      w Szkolnym Programie Wychowawczym, zmierzające do ukształtowania
      planowanej sylwetki absolwenta szkoły.
  d) Organizuje naukę religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo na życzenie
      rodziców dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy, w oparciu
      programy nauczania, zatwierdzone przez właściwe władze kościołów i 
      innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji
      Narodowej   do wiadomości.
  e) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przez nauczycieli
     zatrudnionych w szkole oraz pracowników Poradni Psychologiczno- 
     Pedagogicznej zgodnie z potrzebami dzieci i możliwościami szkoły,
  f) zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do
     szkoły poprzez organizowanie dla nich nauczania indywidualnego,
  g) organizuje dla uczniów wymagających specjalistycznej pomocy klasy
      wyrównawcze, terapeutyczne, integracyjne lub specjalne, w których zajęcia  
      prowadzone są na podstawie programów nauczania dopuszczonych do  
      użycia w odpowiednich klasach szkoły podstawowej dostosowanych do
      potrzeb i  możliwości uczniów i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły,
h) decyzję o skierowaniu ucznia do określonej klasy podejmuje dyrektor szkoły
    na podstawie uchwały rady pedagogicznej po dokładnym zapoznaniu się z
    sytuacją dziecka i uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów,
i) wspomaga uczniów z deficytami rozwojowymi,
j) zapewnia uczniom z grup dyspanseryjnych możliwość korzystania z
   dodatkowych zajęć gimnastyki korekcyjnej zgodnie z aktualnymi potrzebami
   dzieci i możliwościami szkoły,
 
3.  Zadania zespołów nauczycielskich :
 
    Głównym zadaniem zespołów nauczycielskich działających w szkole jest
    zwiększenie efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej przez :
    a) wybór programów nauczania,
    b) opracowanie sposobu gromadzenia informacji o osiągnięciach szkolnych
        ucznia,
    c)     sposób realizacji ścieżek edukacyjnych na poszczególnych edukacjach,
    d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
    e) doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli,
    f) tworzenie i opiniowanie programów autorskich i innowacyjnych,
    g) opracowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i z edukacji
        zdrowotnej,
    h) opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego do badania efektywności
        nauczania,
 

Szczegółowe zasady systemu oceniania w szkole wynikają :       
     a) z zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad oceniania,
         klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
         i sprawdzianów w szkołach publicznych,
     b) obowiązującego w szkole Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
         stanowiącego załącznik nr 2 do statutu szkoły,
 

Zajęcia dodatkowe :  
    a) obok zajęć obowiązkowych, szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe
         i pozalekcyjne – do wyboru przez uczniów i ich rodziców, a to: zajęcia
        dydaktyczno-wyrównawcze, zespoły korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia
        terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, koła przedmiotowe i koła
        zainteresowań,
    b) organizację zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez
         dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący
         arkusza organizacyjnego,
c)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla
       uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające
       rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mogą być prowadzone także z
       udziałem wolontariuszy,
d)     zajęcia prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym; w grupach
     oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych w zależności od   
     potrzeb dzieci i możliwości finansowych,
e)     w szczególnych przypadkach takich jak : wycieczki, wyjazdy na tzw.
    „zielone szkoły”, wymiana międzyszkolna i imprezy okolicznościowe mogą
     być organizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach
     międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych,
  f) liczba uczestników zajęć zawartych w pkt. a i d określają odrębne przepisy,
g)     rada pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego szkołę o
       obniżenie ilości uczniów na poszczególnych zajęciach w oparciu o opinię
       organu nadzorującego pracę szkoły w ramach środków posiadanych przez
       szkołę,
h)      szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
     studentów uczelni kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne
       na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem
       szkoły lub nauczycielem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą
       wyższą.
 
6.  Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,
    rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie :
 
    a) szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez
        organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych / od 2-5 osób /,
        dydaktyczno-wyrównawczych / od 4-8 osób/ i klas terapeutycznych
        / od 10-15 osób / zgodnie z zarządzeniem MEN-u w sprawie udzielania
        uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   b) uczniowie niepełnosprawni lub przewlekle chorzy objęci są nauczaniem
        indywidualnym, zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-
       Pedagogicznej,
  c) uczniom o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach organizowany
     jest indywidualny tok nauki w celu dostosowania zakresu i tempa uczenia się
     do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka,
  d) na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uczeń może mieć
      obniżone wymagania programowe z jednego, kilku lub wszystkich
      przedmiotów obowiązkowych,
  e) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami po zasięgnięciu opinii
      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dyrektor szkoły może odroczyć
      obowiązek szkolny dziecku, nie dłużej niż na 1 rok.
  f) dziecko może rozpocząć wcześniej naukę w szkole podstawowej, jeżeli
      przed dniem 1 września ukończy 6 lat i wykazuje psychofizyczną
      dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje
      dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po uzyskaniu pozytywnej opinii
      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  g)  uczeń może być zwolniony z następujących, obowiązkowych przedmiotów:
      wychowania fizycznego, sztuki / plastyka, muzyka/, techniki i języków
      obcych na okres 1 semestru, 1 roku nauki, kilku lat nauki lub całego
      cyklu kształcenia zgodnie z zaleceniami uprawnionego specjalisty. Decyzję
      o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia
      specjalistycznej placówki zdrowia /wf/, opinii Poradni Psychologiczno-
      Pedagogicznej lub specjalistycznej / plastyka, technika, muzyka/, na
      podstawie oświadczenia rodziców o długotrwałym pobycie dziecka za
      granicą / języki obce/,
 h) formami pomocy materialnej, z których uczniowie mogą korzystać są :
    stypendia socjalne i zasiłek losowy / zgodnie ze szkolnym regulaminem
     udzielania pomocy materialnej,  refundowanie opłat za korzystanie z  
     posiłków w stołówce szkolnej, zwolnienie z niektórych opłat związanych z
     pobytem dziecka w szkole, dopłata do zakupu podręczników szkolnych w
     miarę posiadanych środków w budżecie szkoły, doraźna zbiórka odzieży na
     rzecz dzieci potrzebujących, zapomogi losowe z funduszu Rady Rodziców.
  

  Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno-         Pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi  
       poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 
    a) stały kontakt szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu
        zdiagnozowania deficytów rozwojowych uczniów, przyczyn trudności
        wychowawczych, pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy dzieciom
        przewlekle chorym, określenia dojrzałości szkolnej dziecka, oraz uzyskania
        wskazówek do pracy dydaktyczno-wychowawczej,
     b)współpraca z Powiatową Komendą Policji w celu wspólnej realizacji
         zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapobiegania
         niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
     c) współpraca z Centrum Opieki Medycznej w zakresie badań bilansowych,
         szczepień ochronnych, badań specjalistycznych dzieci z grup
         dyspanseryjnych,
     d) kontakt z instytucjami społecznymi i samorządowymi wspierającymi
         rodzinę i szkołę, w tym realizacja programów profilaktycznych,
 
8. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami / prawnymi opiekunami /w
    zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 
     a) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
         i kształcenia dzieci poprzez : stałe spotkania / 3 razy w semestrze/,
         rozmowy indywidualne w razie potrzeby, organizowanie imprez szkolnych
         i klasowych,
     b) ustalenie wspólnej linii oddziaływań wychowawczych nauczycieli
         i rodziców w stosunku do uczniów sprawiających problemy
         wychowawcze,
     c) bieżące informowanie rodziców na temat zadań i zamierzeń
         wychowawczych klasy oraz aktualnych przepisów prawa oświatowego,
     d) porady w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia dzieci,
         informacje o postępach i przyczynach trudności w nauce,
     e) diagnozowanie przy współudziale rodziców różnych sfer życia szkoły
         poprzez opracowane narzędzia badawcze,
f)        współpraca rodziców z nauczycielami uwzględniająca prawa rodziców do
g)      znajomości wy6magań programowych, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, uzyskiwania w odpowiednim czasie informacji o postępach swego dziecka w nauce i zachowaniu, wyrażania swojej opinii w sprawach dotyczących pracy szkoły do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z zachowaniem dobrych obyczajów, godności i dobra kogokolwiek.
 
 9.  Program Wychowawczy Szkoły, o którym mowa w & 2 punkt  1c
      uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców
      i samorządu uczniowskiego.
 
§ 3.  
 
STATUT  SZKOŁY  OKREŚLA :
          1. Szczegółowe kompetencje organów szkoły, którymi są :
 
a)     dyrektor szkoły
b)     rada pedagogiczna
c)      rada rodziców
d)     samorząd uczniowski
        
2.      Kompetencje dyrektora szkoły, tryb powoływania i odwoływania, zasady współdziałania z innymi organami określa się następująco :
 
a)     funkcję dyrektora szkoły powierza i z funkcji tej odwołuje przewodniczący Zarządu Miasta Jarosławia,
b)     kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu,
c)     sposób przeprowadzania konkursu określają odrębne przepisy /ustawa z dnia 7,09.1991 o systemie oświaty, Dz.U.nr 95 poz.425/ z późniejszymi zmianami,
d)     funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.                          W uzasadnionych przypadkach stanowisko to może być powierzone na okres krótszy, jednak nie krótszy niż jeden rok,
e)     po upływie  okresu powołania, o którym mowa w pkt.d Zarząd Miasta Jarosławia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny okres,
f)       odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły następuje w razie:  złożenia przez dyrektora rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ustalenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny negatywnej oceny pracy lub w przypadku ustalenia przez organ prowadzący negatywnej oceny wykonywania powierzonych zadań,
g)     odwołanie z funkcji dyrektora może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia,
 
 
3.      Do obowiązków dyrektora szkoły należy :
 
a)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami, 
b)     przewodniczenie  radzie  pedagogicznej,
c)     sprawowanie  nadzoru pedagogicznego, w tym opracowanie organizacji i przeprowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły,
d)     zapewnienie prawidłowej realizacji procedur awansu zawodowego nauczycieli,
e)     sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
f)       organizowanie współdziałania z samorządem uczniowskim,
g)     zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
h)     organizowanie współpracy z radą pedagogiczną,
i)       dbałość o mienie szkolne i jego stan techniczny,
j)        realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
k)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,   a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
l)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
m)   przedstawianie radzie pedagogicznej, i w razie potrzeby innym podmiotom szkoły wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru, zaś na koniec roku raportu z działalności szkoły,
n)     wstrzymywanie wykonywania uchwał rady pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa wraz z powiadomieniem o tym fakcie organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
4.      Dyrektor szkoły ma prawo do :
 
a)     wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
b)     zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c)     premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z właściwymi przepisami,
d)     kierowanie ruchem uczniów zgodnie z aktualnymi przepisami,
e)     oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
f)       decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącego funkcjonowania,
g)     powoływania zastępcy, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
h)     odwoływania z powierzonych stanowisk z zachowaniem zasad określonych dla tych stanowisk.
 
5.      Zgodnie ze stopniem organizacyjnym szkoły tworzy się stanowiska wicedyrektorów z uwzględnieniem następujących zasad :
 
a)     w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora,
b)     za zgodą organu prowadzącego szkołę dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze,
c)     wicedyrektor przyjmuje  zadania  dyrektora szkoły w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora w szkole,
d)     przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły w oparciu o opracowany przydział czynności,
e)     prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym,
  
6.      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy.
 
Organizacja pracy rady pedagogicznej wynika z przepisów prawa oświatowego, a to :
a)     przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły,
b)     w posiedzeniach rady pedagogicznej na zaproszenie jej przewodniczącego mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby,
c)     zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy jej przewodniczącego, organu prowadzącego lub nadzorującego pracę szkoły lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
d)     przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie o terminie  i porządku obrad,
e)     plan posiedzeń rady pedagogicznej jest załącznikiem do planu pracy szkoły na dany rok szkolny,
f)       uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków,
g)     rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane w specjalnej księdze protokołów zabezpieczonej w gabinecie dyrektora szkoły,
h)     protokolanci są wybierani z pośród członków rady na wniosek dyrektora szkoły na początku każdego posiedzenia,
i)       protokoły rady są każdorazowo zatwierdzane według regulaminu rady pedagogicznej,
j)        w sytuacji, gdy zdaniem jednego nauczyciela lub grupy nauczycieli protokół odbiega od wydarzeń podczas obrad na następnym posiedzeniu problem ten rozstrzyga się w drodze dyskusji zakończonej uchwałą w sprawie sporządzenia aneksu do protokołu, o ile taka konieczność zaistnieje,
k)     członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, są oni zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
7.      Kompetencje rady pedagogicznej :
 
 a)  zatwierdza program Szkoły i plany pracy szkoły po zaopiniowaniu
                     przez radę rodziców,
                b)  zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
                c)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
                d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów,                                 
                e) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy                               
                     rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
                f) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
                g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
                     nagród i wyróżnień,                                      
                h) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału                  
                    nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
                    zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
                    wychowawczych i opiekuńczych                                             
                i) przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmianę,
                j) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z  
                   funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej        
                   funkcji kierowniczej w szkole,
k)     typuje jednego przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 
8.      W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą reprezentanci uczniów z poszczególnych klas. Zasady wyboru i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin opracowany i zatwierdzony przez uczniów.
 
Może on przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły oraz radzie rodziców  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących :       
a)     prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, 
     celem  i stawianymi wymaganiami,
b)     prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
     zachowaniu,
              c)  prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie
                   właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
                   rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
                          d) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e)     prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej , zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
                 organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
           f)  prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
                uczniowskiego,
g) prawa  do gromadzenia funduszy zgodnie z regulaminem samorządu
    uczniowskiego i dysponowania tym funduszem zgodnie z potrzebami,
h)prawa do opiniowania pracy nauczyciela w związku z oceną jego
   pracy dokonywaną przez dyrektora szkoły / na uprzednią prośbę
   skierowaną do samorządu /.
 
9.      W sytuacji podejmowania przez samorząd uczniowski działań sprzecznych z prawem dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z radą samorządu uczniowskiego oraz ich opiekunem w celu powstrzymania działań sprzecznych z obowiązującym prawem.
 
10. W sytuacji nie zastosowania się do obowiązującego prawa dyrektor szkoły ma prawo zawiesić działalność samorządu uczniowskiego i poinformować o tym fakcie organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, który z organem prowadzącym szkołę rozstrzyga sprawę.
Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
     
11. W szkole  może działać rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 
12. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin opracowany dla swej działalności.
 
13. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie delegatów poszczególnych klas wybranych przez ogół rodziców danej klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, które dokonuje wyboru prezydium rady rodziców oraz udziela temu prezydium absolutorium.
 
14. Organem kontrolnym dla prezydium rady rodziców jest powołana na zebraniu plenarnym komisja rewizyjna.
 
15. Przewodniczący rady rodziców zwołuje zebrania zarządu, na które z głosem doradczym może być zapraszany dyrektor szkoły lub inni goście.
 
16. Zebrania rady rodziców mogą być zwoływane także na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej, reprezentacji rodziców z co najmniej trzech klas, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej  złożony do przewodniczącego rady rodziców.
 
17. Zebrania rady są protokołowane.
 
18. Rada rodziców gromadzi środki pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Fundusze są gromadzone na specjalnym koncie bankowym, którego dysponentami są upoważnione osoby.
 
19. Uchwały rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów, wykonanie uchwały może być zawieszone jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że jest ona niezgodna z obowiązującym aktualnie prawem.
 
20. Jeżeli w toku negocjacji z radą rodziców uchwała ta nie zostanie cofnięta sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Uchwała uznana za niezgodną z prawem jest w tym trybie uchylona.
 
21. Do kompetencji rady należy :
a)     wspieranie działalności statutowej szkoły,
b)     finansowe wspomaganie w celu poprawy bazy materialnej szkoły, nagradzania uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, pomocy uczniom ubogim i z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
c)     zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły realnego wpływu na działalność szkoły, a to : znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły; znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania; uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat postępów i trudności dziecka; uzyskiwanie porad w sprawie dalszego kształcenia i wychowania dzieci.
d)     wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
e)     wnioskowanie w sprawach usprawnień organizacyjnych i porządkowych,
f)       udział w komisji konkursowej na dyrektora szkoły jednego przedstawiciela rady rodziców, 
 
22. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów.
 
              Współpraca między radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem
    uczniowskim dotyczy następujących płaszczyzn :
    a) udział przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej,
        w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły,                                                    
    b) udział przedstawicieli samorządu uczniowskiego w posiedzeniach rady
        pedagogicznej, opiniowanie oceny zawodowej nauczyciela, wybór
        opiekuna samorządu uczniowskiego,
    c) zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania
        i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych
        ustawą, a szczegółowo w statucie szkoły,
    d) rozwiązywanie ewentualnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły
        należy do powołanej przez radę pedagogiczną komisji rozjemczej złożonej            
        z 2 przedstawicieli rady pedagogicznej, 2 przedstawicieli rodziców,
        2 przedstawicieli samorządu uczniowskiego i po 1 przedstawicielu
        działających w szkole związków zawodowych oraz dyrektora szkoły, która
        w terminie 7 dni rozpatruje spór,
     e)jeżeli wysiłek komisji nie przyniesie rozstrzygnięcia sprawy dyrektor
        szkoły przekazuje informację o sprawie organowi nadzorującemu pracę
        szkoły, który bada sprawę w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
        i wydaje ostateczne rozstrzygnięcie,
 
23. Wymiana informacji w szkole odbywa się poprzez :
 
a)     książkę zarządzeń dyrektora szkoły,
b)     tablicę ogłoszeń,
c)     narady robocze nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
d)     apele szkolne,
e)     zebrania klasowe rodziców,
f)       zebrania ogólne rodziców,
g)     zebrania prezydium rady rodziców,
h)     zebrania samorządu uczniowskiego,
i)       informację ustną,
j)        informację pisemną wysyłaną za pomocą poczty lub przekazywana przez inne upoważnione przez dyrektora szkoły osoby,
       
24. Ze względu na to, że w szkole nie działa rada szkoły do chwili jej powstania rada pedagogiczna ma obowiązek zasięgania opinii rodziców w sprawach :
 
a)     rocznych planów finansowych środka specjalnego,
b)     rocznych planów pracy szkoły,
c)     inicjatyw w sprawie zajęć pozalekcyjnych,
d)     inicjatyw w sprawach innowacji pedagogicznych i organizacji szkolnych,
 
25. Współpraca rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci odbywa się poprzez następujące formy :
 
a)     spotkania rodziców z wychowawcą,
b)     rozmowy indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
c)     prowadzenie wywiadów środowiskowych przez pedagoga lub wychowawcę,
d)     rozmowy z pedagogiem szkolnym,
e)     rozmowy z dyrektorem szkoły,
f)       rozmowy nauczycieli z pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku ze specjalistycznymi badaniami dzieci,
g)     udział rodziców w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych w charakterze obserwatora,
h)     uzyskiwanie przez rodziców informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, wymaganiach programowych, wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
i)       wyrażanie opinii w sprawach dotyczących pracy szkoły do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z zachowaniem dobrych obyczajów i form nie naruszających godności i dobra kogokolwiek.
      
§ 4
             Organizacja szkoły.
              1.  Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna, obejmuje dzieci
                   od I – VI klasy.
              2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-
                  wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
                  i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
              3. Uczniami szkoły są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym, a
                  także dzieci spoza obwodu szkolnego na umotywowaną prośbę ich
                  rodziców lub prawnych opiekunów po uzgodnieniu z dyrektorami     
                  szkół działających w tych obwodach. Decyzję o przyjęciu dziecka
                  podejmuje dyrektor.
4.      Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci prowadzona jest w oparciu o :
a)     księgę ewidencji uczniów
b)     porównywanie zapisów w księdze ewidencji uczniów z wykazami meldunkowymi,
 
 
 
§ 5     
 
       1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów
           uczących się w danym roku szkolnym przedmiotów obowiązkowych,
           w oparciu o obowiązujący w szkole program nauczania.
       2.Liczbę uczniów w oddziale ustala dyrektor szkoły.
          Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 20-25 uczniów.  
          Odstępstwo od tej zasady jest możliwe za zgodą organu prowadzącego 
          szkołę, zapewniającego środki na jej funkcjonowanie z wyłączeniem klas
          terapeutycznych i wyrównawczych, gdzie liczba uczniów powinna
          wynosić 10 do 15 osób oraz klas integracyjnych, gdzie liczba uczniów
          powinna wynosić 15 do 20 osób.
 
§ 6
       1.   Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języka obcego,
             informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania
             wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych,
             z zastrzeżeniem pkt.2
        2.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych
             i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, oraz
             podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących
             powyżej 30 uczniów.
3.      W szkole tworzy się grupy międzyklasowe i międzooddziałowe dziewcząt i chłopców na zajęciach wychowania fizycznego oraz doraźnie na niektórych zajęciach edukacyjnych dotyczących tematów związanych z dojrzewaniem płciowym człowieka.
4.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów
             lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których
             mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego
             szkołę.
 
§ 7
      1.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
           W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
           edukacyjnych w czasie od 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
           czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
    2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel
         prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,
         o którym mowa w pkt.1
3.      Przerwy międzylekcyjne są 5-minutowe, w tym dwie 10-minutowe do czasu, gdy prowadzona będzie nauka na jedną zmianę – wtedy zostaną wydłużone.
4.      Przy opracowaniu podziału godzin brana jest pod uwagę higiena pracy ucznia i nauczyciela oraz zasady dydaktyki.
5.      Dzienny plan i rozkład zajęć lekcyjnych jest konsultowany z radą rodziców i radą pedagogiczną.
 
§ 8
 
      1.  Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na
           czas pracy ich rodziców lub organizację ich dojazdu do szkoły, szkoła
           organizuje świetlicę.
      2.  W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba
           uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
      3.  Organizację i formy pracy świetlicy określa plan pracy świetlicy,
           wynikający z Programu Szkoły.
      4.  Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala
           dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, z uwzględnieniem
           częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy
           potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
6.      Fundusze na posiłki dla dzieci zwolnionych z odpłatności pochodzą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu lub gmin, w których mieszkają potrzebujące dzieci oraz z darowizn organizacji charytatywnych, instytucji i osób prywatnych deklarujących pomoc w tym względzie.
7.      Godziny pracy świetlicy szkolnej są określone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami.
8.      Prawa i obowiązki uczniów korzystających ze świetlicy określa ogólnie dostępny regulamin świetlicy. 
 
§ 9
 
      1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
          i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
          doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy
          pedagogicznej oraz wiedzy o regionie.
      2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy nie
          będący nauczycielami, rodzice oraz inne chętne osoby na zasadach
          określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
      3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają :
          a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
          b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
          c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
          d) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas
              zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
       3. Biblioteka realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o :
     Program Szkoły, program pracy bibliotek szkolnych i program
     przysposobienia czytelniczego z uwzględnieniem :
    a) przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
    b) kształtowania zainteresowań czytelniczych,
    c) pracy z aktywem bibliotecznym,
          d) współpracy z nauczycielami,
          e) samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
          f) obsługi czytelników,
          g) gromadzenia i konserwacji zbiorów
          h) pracy administracyjnej,
4.      Godziny pracy biblioteki szkolnej ustalone są w taki sposób, aby czytelnicy mogli korzystać ze zbiorów biblioteki przed, podczas i po zajęciach lekcyjnych.
 
§ 10
 
        1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym 
             roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez
             dyrektora  szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o
             którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania –
             do dnia  30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły
             zatwierdza organ    prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
       2.  W  arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę
      pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska
      kierownicze, ogólną liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
      oraz liczbę    godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół
      zainteresowań i    innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze
      środków przydzielonych przez organ prowadzący.
      3.   Każda zmiana w arkuszu organizacyjnym stanowi aneks do arkusza
            i jest zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę.
 
§ 11
 
1.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor
     szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala
            tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych,
            obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
       2.  W szczególności winien on uwzględniać :
             a)równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
             b)różnorodność zajęć w każdym dniu,
             c)zasadę nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego  
                samego   przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program
                tego wymaga, 
             d)zasadę równomiernego rozłożenia przerw międzylekcyjnych, w tym
                10-minutowych. Odstępstwa od tych zasad mogą być uzasadnione    
                jedynie warunkami bazowymi lub kadrowymi szkoły.
 
§ 12
 
        1. W szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z wymaganymi
            kwalifikacjami i potrzebami szkoły oraz pracowników
            niepedagogicznych / ekonomicznych, administracyjnych i obsługi /.
       2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
           szkoły określają przepisy zawarte w ustawie z dnia 7.IX.1991 r. o
           systemie oświaty, w Karcie Nauczyciela / ustawa z dnia 26.I.1982 r./ w
           Kodeksie Pracy oraz nowelizacje w/w ustaw, zakładowy regulamin
           wynagradzania i przyznawania świadczeń dla pracowników nie będących
           nauczycielami zatrudnionych w szkole prowadzonej przez organy
           samorządowe i regulamin określający wysokość, szczegółowe warunki
           przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.
                                                   
§13
 
    1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
         i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo 
         powierzonych jego opiece uczniów.
   2.   Do zadań i obowiązków nauczyciela należy :
         a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
             podczas zajęć lekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych
             i pozaszkolnych,
         b) prawidłowa organizacja przebiegu procesu dydaktycznego w oparciu
             o zasady nauczania i metodykę nauczanego przedmiotu oraz odpowiada
             za poziom i wyniki tej pracy,
         c) prowadzenie systematycznej kontroli, oceny pracy, rozwoju
             intelektualnego każdego dziecka zgodnie z WSO oraz regulaminem
             oceniania, klasyfikowania i promowania,
         d) troska o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny w salach
             lekcyjnych,
         e) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz
             zainteresowań przy zastosowaniu szeroko pojętej indywidualizacji,
         f) współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-
             Pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-
             pedagogicznej,
         g) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo
             w różnych formach doskonalenia zawodowego,
          h)bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów      
              bez względu na ich pochodzenie, możliwości poznawcze i przekonania,
    3. Nauczyciel ma prawo  do :
a)     formułowania autorskich programów nauczania i wychowania oraz przestawiania ich do akceptacji właściwym organom,
b)     decydowanie o doborze podręczników, środków dydaktycznych, metod kształcenia,
c)      oceniania uczniów zgodnie z ich  postępami i zachowaniem w oparciu o kryteria ocen WSO,
    4. Pensum godzin i wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela  określają odrębne
        przepisy.
5.      Nauczyciel, który spełnia kryteria określone w regulaminie przyznawania zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego może otrzymać odpowiedniej wysokości dodatek motywacyjny. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli w szkole.
6.      Każdy nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zajęć zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego.
 
§ 14
 
          1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
             którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów
             nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
             potrzeb.
         2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły
             przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe
             współpracując ze sobą w zakresie :
             a) sposobów realizacji programów nauczania,
             b) kontrolowania treści kształcenia,
             c) rozwiązywania problemów wychowawczych,
             d) opracowywania wewnątrzszkolnych regulaminów,
             e) realizacji ścieżek przedmiotowych,
             f) tworzenia i opiniowania programów autorskich,
             g) opracowania kryteriów oceniania uczniów,
             h) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego   
                 nauczycieli.
         3. W szkole działają następujące zespoły :
a)      nauczania zintegrowanego,
b)      humanistyczny,
c)      matematyczno-przyrodniczy,
d)     sztuki,
e)     wychowania fizycznego,
f)        języków obcych,
g)     zespoły problemowe – powołane doraźnie do realizacji określonego zadania.
         4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora
             na wniosek zespołu.
 
§ 15
 
          1.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
          2.  Da zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej
               wychowawca opiekuje / w miarę możliwości /  się danym oddziałem w
              ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.  Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych
szkoły.
4.      Działalność nauczyciela wychowawcy opiera się na opracowanym na
początku każdego roku szkolnego programie pracy wychowawczej odzwierciedlającym Program Wychowawczy szkoły, zadania ustawowe oraz potrzeby i możliwości danego zespołu klasowego.
          5. W/w program opracowuje wychowawca, po czym przedstawia
rodzicom do akceptacji na pierwszym spotkaniu z rodzicami na początku roku szkolnego.
6.      Do zadań i obowiązków nauczyciela wychowawcy należy :
a) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,                                      
b) zwracanie uwagi na atmosferę panującą w zespole klasowym
     eliminowanie konfliktów między uczniami, obiektywizm i
     bezstronność w ocenie sytuacji wychowawczej,
 c) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami
     różnych form życia zespołowego,
 d)  w klasach IV-VI ustalanie treści i form zajęć tematycznych na
     godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 e) stałe współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie,
 f) poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci
     i udzielanie im pomocy w ścisłej współpracy z rodzicami,
 g) włączanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez powoływanie
     rady klasowej rodziców,
 h) współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-
     Pedagogiczną w celu pomocy dziecku w pokonywaniu trudności
     rozpoznawaniu zainteresowań i szczególnych uzdolnień,
 i)  utrzymywanie kontaktu z higienistką szkolną celem rozpoznania
     stanu zdrowotnego uczniów.
j)        pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję sukcesów wychowanków na forum klasy i szkoły,
k)     utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w sprawach postępów w nauce i zachowaniu,
l)        współudział w zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie imprez klasowych, wycieczek itp. 
m)   wdrażanie do dbałości o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia,
n)     czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego,
7.      Wychowawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji wychowawczej określonej w rozporządzeniu MEN w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
          8.  W sytuacjach, które wymagają natychmiastowego kontaktu         
                wychowawcy z rodzicami wzywa się rodzica pisemnie lub
                telefonicznie   na rozmowę do szkoły.
          9. Wychowawca i nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować
             uczniów swojej klasy o przewidywanych dla nich stopniach okresowych      
             i  rocznych na miesiąc  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady           
             pedagogicznej.
            W przypadku przewidywanych dla ucznia okresowych lub rocznych 
            ocenach niedostatecznych informuje o tym wychowanka i jego rodziców
            na miesiąc przed zakończeniem semestru.
    10.  Wychowawca prowadzi karty informacyjne o postępach uczniów, które
           przedkłada rodzicom na koniec I  semestru.
    11. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę w ciągu roku na każdym
           poziomie nauczania w następujących przypadkach :
           a) długotrwałej choroby obecnego wychowawcy,
     b) urlopu macierzyńskiego,
     c)urlopu wychowawczego,
     d)urlopu dla poratowania zdrowia
     e) urlopu bezpłatnego,
     f) innych wypadkach losowych,
     g) uzasadnionego wniosku wychowawcy,
12.Rodzice i uczniowie mogą wpływać na zmianę wychowawcy lub nauczyciela
     przedmiotu poprzez pisemną prośbę 2/3 rodziców lub uczniów danej klasy z
     konkretnymi uzasadnieniami, którą przedkładają dyrektorowi szkoły.
13. Zmiana wychowawcy może nastąpić również w przypadku  stwierdzonych
     uchybień, wszczęcia postępowania karnego lub dyscyplinarnego,
      rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem.
                                                      
§ 16
 
     1. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły mają prawo do
         poszanowania godności osobistej i godności zawodu.
     2. Pozostałe prawa nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły
         zawarte są w ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,ustawie
         o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991 r., Kodeksu Pracy, a także przepisach
         wykonawczych do w/w aktów prawnych.
     3. Zadania i obowiązki pracowników  niepedagogicznych szkoły określają
         przydziały czynności sporządzone przez dyrektora szkoły na podstawie
         obowiązujących przepisów, aktualizowane w miarę potrzeb.
 
§ 17
 
    1.  Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do szkoły :
         a) do szkoły przyjmowane są dzieci od 7 roku życia,
         b) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku
             szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat,
         c) na wniosek rodziców do klasy I może być przyjęte dziecko
             6-letnie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-
             Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej.
 d)w oparciu o opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i za zgodą 
    rodziców dziecko 7-letnie  może być odroczone od spełniania obowiązku
    szkolnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. W
    szczególnych przypadkach obowiązek może być odroczony do
    ukończenia 10 roku życia dziecka.
         e) obowiązek szkolny trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym
             roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat,
   
2. Uczeń ma prawo :
        a)  znać program nauczania na dany rok szkolny dla swojej klasy.
        b) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie
            z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązywaniu,
        c) uzyskiwać pomoc w przypadku trudności w nauce w zespołach
            korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, indywidualną od
            nauczycieli, koleżeńską, zorganizowaną przez wychowawców w razie
            dłuższej nieobecności / usprawiedliwionej/.
        d) znać, z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres treściowy
            sprawdzianów, których nie może być więcej niż dwa w tygodniu.
            W tygodniu poprzedzającym klasyfikację nie przeprowadza się już
             pisemnej kontroli wiadomości ucznia.
        e) być życzliwie, podmiotowo traktowany w procesie dydaktyczno-
            wychowawczym, sprawiedliwie i obiektywnie oceniany, znać na
            bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów.
        f)  wykorzystywać w pełni na wypoczynek przerwy międzylekcyjne,
świąteczne i ferie.
        g)  mieć zapewnioną opiekę wychowawczą i poszanowanie godności
              osobistej oraz zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę przed
              wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
         h) uczestniczyć, bądź nie w lekcjach religii zgodnie z wyrażoną
              wolą rodziców.
         i) w klasach V,VI uczestniczyć w zajęciach wychowania do życia w
      rodzinie, po zaakceptowaniu założeń programu przez rodziców.
         j)  dokonywać wyboru kół przedmiotowych i zainteresowań
              w celu rozwijania swoich uzdolnień.
         k)  uzyskiwać porady psychologiczno-pedagogiczne i zawodowe od
               wychowawcy, pedagoga szkolnego i psychologa.
         l)  należeć do organizacji istniejących w szkole, czynnie uczestniczyć
]              w ich pracy, a także wpływać na życie szkoły poprzez działalność
                samorządową / zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego/.
 
      3.  Uczeń ma obowiązek :
         a)  przestrzegać postanowień Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu
             Uczniowskiego oraz ustaleń i przepisów władz szkolnych.
         b) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne do szkoły.
         c) pilnie uczyć się, zdobywać wiedzę na miarę swoich zdolności
             i możliwości poznawczych.
         d) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności
             powstałe z przyczyn od nich niezależnych.
         e) uczestniczyć we wszystkich organizowanych imprezach
             i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych na polecenie wychowawcy
         f) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
             okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym
             pracownikom szkoły.
         g) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym,
             przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności.
         h) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się
             wszelkich szkodliwych nałogów : nie palić tytoniu, nie pić alkoholu,
             nie używać narkotyków.
         i) dbać o schludność ubioru, nosić obuwie zastępcze na terenie szkoły.
         j) szanować mienie szkolne, troszczyć się o ład, porządek i estetykę
             w jej otoczeniu.
         k) dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć autorytet szkoły.
                                                      
4. Nagrody i kary :
        1/ Za wzorową i przykładną postawę, bardzo dobre wyniki w nauce,
            osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,  
            aktywną pracę w organizacjach szkolnych, wysoki poziom czytelnictwa
            uczeń otrzymuje :
        a) pochwałę wychowawcy, nauczycieli przedmiotów lub dyrekcji
            z równoczesnym wpisaniem jej do zeszytu spostrzeżeń,
        b)pochwałę wychowawcy wobec wszystkich rodziców,
        c) wyróżnienie na apelu szkolnym,
        d) nagrodę rzeczową,
        e) dyplom uznania,
        f) odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym,
        g) wpis do Złotej Księgi Absolwentów,
 
        2/ Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, przepisów i ustaleń władz  
            szkolnych, za lekceważenie obowiązków, a także za naruszenie
            dyscypliny uczeń może być ukarany :
        a) upomnieniem wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,
        b) naganą wychowawcy lub dyrektora szkoły z wpisaniem jej do zeszytu
            spostrzeżeń,
        c) poinformowaniem rodziców w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły
            o nagannym zachowaniu ucznia,
        d)zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klasę,     
              społeczność szkolną / w odniesieniu do ucznia bądź klasy / na
              określony czas,
        e) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w swojej szkole,
        f) przeniesienie do innej szkoły,
        g)wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły składa dyrektor szkoły do
           Kuratora Oświaty na podstawie uchwały rady pedagogicznej w
           przypadku stosowania przemocy wobec nauczycieli i uczniów,
           zażywania narkotyków i nakłaniania innych do zażywania, stałego   
           wagarowania,
        h)wykonanie kary może być zawieszone na okres próby od 2tygodni do 6
           miesięcy pod warunkiem uzyskania przez ucznia poręczenia
           przynajmniej jednego z organów szkoły,
 
     3/ O ukaraniu ucznia  decydują nauczyciele, wychowawca klasy, pedagog
         szkolny, dyrektor szkoły w porozumieniu z samorządem uczniowskim,
         radą rodziców oraz rodzicami określonego ucznia, w przypadku
         najwyższego wymiaru kary.
     4/Uczeń ma prawo do odwołania się od kary  w formie pisemnej złożonej
        do wychowawcy klasy. Odwołanie to powinno być uzasadnione.
     5/Wychowawca konsultuje się w sprawie rozpatrzenia odwołania z
        pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim.
     6/W sytuacji braku porozumienia sprawę rozpatruje dyrektor szkoły, którego
        rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
     7/ Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców o przyznanej
         nagrodzie lub zastosowanej wobec ucznia bądź całej klasy karze.
      8/Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej
         ucznia.
 
5.W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, ochroną przed przemocą,    
    uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 
    szkoła podejmuje następujące działania :
       
     1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w salach lekcyjnych oraz salach
         gimnastycznych zgodnie z zasadami bhp.
     2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych
         poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich na korytarzach szkolnych oraz
         dyżurów Samorządu uczniowskiego.
    3) dostosowanie ćwiczeń z wychowania fizycznego do stopnia aktualnej
        sprawności fizycznej, wydolności organizmów uczniów.
        W przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie nauczyciele wf
        kierują ucznia do higienistki szkolnej.
    4) nauczyciele klas I-III mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci w drodze do
        szkoły zobowiązują rodziców do odebrania dziecka ze szkoły, bądź
        pisemnego poświadczenia o samodzielnym powrocie do domu.
    5) nauczyciele klas I-VI systematycznie zaznajamiają uczniów z przepisami
        ruchu drogowego w ramach wychowania komunikacyjnego.
    6) nauczyciele zobowiązani są do opieki nad uczniami podczas wycieczek
         i zajęć w terenie.
         a) wycieczki w obrębie tej samej miejscowości wymagają 1 opiekuna dla
             grupy do 30 uczniów,
         b) wycieczki poza miejscowość wymagają 1 opiekuna dla grupy 15 osób,
         c) na obozach sportowych i sportowo-turystycznych wymagany jest
             1 opiekun dla grupy 10 uczniów,
  7) natychmiastowe reagowanie nauczycieli na wszelkie przejawy przemocy,
      agresji słownej i fizycznej i stosowanie środków zaradczych zgodnych
      z przyjętymi w szkole kryteriami oceny zachowania.
  8) uwzględnienie przez nauczycieli w programach pracy wychowawczej
      zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień.
  9) ukierunkowanie pracy pedagoga szkolnego na :
      a) zapobieganie patologii społecznej,
      b) pedagogizację rodziców w celu zapobiegania niedostosowaniu
          społecznemu uczniów,
      c) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
      d) realizację dopuszczonych przez MEN programów edukacyjnych
          o charakterze wychowawczym, prozdrowotnym i profilaktycznym.
 10) realizowanie w klasach V-VI zgodnie z rozporządzeniem Ministra
       Edukacji Narodowej z dn.12.VIII.1999 treści dotyczących wiedzy o życiu
       seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego
       rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach
       i środkach świadomej prokreacji w ramach zajęć edukacyjnych
       „ Wychowanie do życia w rodzinie „.
 11) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej przez higienistkę szkolną
       w formie :
       a) doraźnej pomocy medycznej,
       b) okresowych przeglądów czystości,
       c) kwalifikowania uczniów do grup dyspanseryjnych,
       d) szczepień ochronnych,
       e) oświaty zdrowotnej,
 
 
 
 
§ 18
 
      Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
      W dokumentacji szkoły znajduje się zeszyt ewidencji pieczęci szkolnych
      aktualizowany zgodnie z potrzebami szkoły.
 
§ 19
 
    1.   Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał stosowany podczas
          uroczystości szkolnych, obchodów świąt państwowych oraz rocznic
          historycznych.
    2.   Szkoła obchodzi swoje święto 10 listopada każdego roku.
 
§ 20
 
  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami       Ministerstwa Edukacji narodowej, innych resortów oraz organu
      prowadzącego szkołę.
   2. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową wg przepisów
      regulujących powyższą działalność.
 
§ 21
 
     1.  Szkoła pozyskuje środki poza budżetem tworząc rachunek środka
          specjalnego.
     2.  Dochodami środka specjalnego są :
1) darowizny finansowe od osób fizycznych i prawnych,
2) środki finansowe uzyskane z :
    a) dobrowolnych wpłat,
    b) dofinansowanie od osób fizycznych i prawnych do wyżywienia
        dzieci w stołówce szkolnej.
     3.   Wydatki ze środków specjalnych przeznacza się na :
1) wyżywienie w stołówce szkolnej,
2) naprawy, usuwanie drobnych usterek i niewielkich remontów
    obiektów związanych z prowadzoną działalnością środka
    specjalnego,
3) wydatki wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,
 
     4.   Roczny plan finansowy środka specjalnego zatwierdza Rada Miasta
           w uchwale budżetowej na dany rok.
 
5.      Obsługę ekonomiczną i administracyjną środka specjalnego zapewnia
             dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków i etatów.
 
6.      Dysponentem środka specjalnego jest dyrektor szkoły.
 
ZATWIERDZONO :
 
Dyrektor szkoły – 16.01.2002 r. ............................................
 
Rada pedagogiczna – 16.01.2002 r. .......................................
 
Rada rodziców – 6.03.2002 r.  ..............................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Czerwiec Wanda (19 maja 2004)
Opublikował: Marta Krysiak (19 maja 2004, 09:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij