Statut

    NAZWA SZKOŁY § 1
1. Nazwa szkoły  zawiera:
1)  określenie: Szkoła Podstawowa
2)  Numer porządkowy:   7
3)  Imię: Ks. Stanisława Staszica
4)  Siedzibą Szkoły  Podstawowej Nr 7 jest budynek Nr16 położony przy ulicy Dolnoleżajskiej
 w Jarosławiu.
2.            Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
 
Inne Informacje O Szkole Podstawowej § 2
 
1.Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 7 w Jarosławiu jest Rada Miasta Jarosławia.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty.
2. Cykl kształcenia trwa w szkole podstawowej sześć lat.
1)  Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę
2)  Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
    Cele I Zadania Szkoły Podstawowej § 3
 
1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
·        atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
·        udział w zajęciach pozalekcyjnych
·        udział w konkursach przedmiotowych,
·        uczestnictwo w życiu kulturalnym,
2)  Umożliwia absolwentom dalsze kształcenie na poziomie gimnazjalnym poprzez:
·        poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
·        rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,
3)  Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
·        zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
·        systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
·        realizowanie programu wychowawczego szkoły podstawowej stanowiącego załącznik do niniejszego statutu,
4)  Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
·        zorganizowanie zajęć świetlicowych,
·        umożliwienie spożywania posiłków,
·        system zapomóg i stypendiów,
·        złamanie barier architektonicznych,
·        prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
·        prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
·        prowadzenie zajęć logopedycznych,
Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu, lekarzy specjalistów w miarę posiadanych środków finansowych.
 
2. W szkole stosuje się następujące zasady oceniania:
· ustala się dwa semestry, czyli dwa terminy klasyfikacji,
· Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne (począwszy od klasy czwartej) ustala się według następującej skali:
1.
stopień celujący
 6
2.
stopień bardzo dobry
 5
3.
stopień dobry
 4
4.
stopień dostateczny
 3
5.
stopień dopuszczający
 2
6.
stopień niedostateczny
 1
·        Przyjęta skala ocen bieżących jest poszerzona o „+” i „-„
·        Każdej ocenie przyporządkowane są określone kryteria i wymagania zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
·        w klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest ocena opisową (za wyjątkiem języka niemieckiego i religii – oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustalane są według skali przyjętej dla klas IV-VI).
 
 
3. Przyjmuje się następujący tryb informowania rodziców (prawnych opiekunów) o otrzymanych ocenach:
·        nauczyciel przedmiotu na tydzień przed klasyfikacja informuje ustnie ucznia o proponowanej ocenie podając jej uzasadnienie
·        ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia pisemnie na miesiąc przed klasyfikacją podając jednocześnie uzasadnienie
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego statutu a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych(Dz. U. Nr 29, poz. 323 i Nr 128, poz. 1419 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 433 i Nr 155, poz. 1289) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.     Organy Szkoły Podstawowej § 4
 Organami szkoły podstawowej są:
1)  Dyrektor szkoły
2)  Rada Pedagogiczna
3)  Rada Rodziców
4)  Samorząd Uczniowski
Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w Szkole Podstawowej:
Dyrektor: ·        Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły,
·        Sprawuje nadzór pedagogiczny nad  działalnością nauczycieli  i wychowawców,
·        Przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
·        Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,
·        Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
·        Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły,
·        Dysponuje środkami finansowymi,
·        Opracowuje arkusz organizacyjny,
·        Dba o powierzone mienie,
·        Wydaje polecenia służbowe,
·        Dokonuje oceny pracy nauczycieli,
·        Mianuje nauczycieli,
·        Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”,
·        Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
·        Reprezentuje szkołę na zewnątrz,
·        Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
·        Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
·                 Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
·        Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
·        Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
Rada Pedagogiczna jako organ stanowiący i opiniodawczy  
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
·        Zatwierdza plany pracy Szkoły Podstawowej,
·        Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
·        Analizuje stan nauczania i opieki oraz materialne i organizacyjne warunki pracy szkoły
·        Organizuje WDN i nowatorstwo pedagogiczne
·        Podejmuje uchwały  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
·        Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
·        Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie  z funkcji dyrektora
·        Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
·        Opiniuje tygodniowy podział godzin,
·        Opiniuje projekt planu finansowego,
·                 Opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć
·                 Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
·                 Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów
·                 Zatwierdza wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez siebie
 
Zasady organizacji ·                 Rada Pedagogiczna SP Nr 7 w Jarosławiu jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki
·                 W skład Rady wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole
·                 Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności a jej posiedzenia są protokołowane
·                 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły
·                 Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebranie, jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku posiedzenia, za zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami
·                 Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę bądź też na wniosek  ½ członków Rady
·                 Uchwały na posiedzeniach plenarnych są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady
·                 Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa
·                 Księga protokołów jest najważniejszym dokumentem obrazującym pracę szkoły i podlega szczególnej ochronie
·                 Protokoły Rady są każdorazowo zatwierdzane, a sposobem  zatwierdzenia jest podpisanie przez uczestniczących nauczycieli listy zatwierdzającej, która stanowi załącznik do protokołu.
 
Członek Rady jest zobowiązany do:
·                 przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora
·                 czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i posiedzeniach Rady
·                 realizowania uchwał Rady,
·                 składania przed Radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
 
Rada Rodziców:                 W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Kompetencje Rady Rodziców:
·        Wspiera statutową działalność szkoły
·        Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
·        Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
·        Działa na rzecz stałej poprawy bazy materialnej szkoły
·        Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
·        Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
·        Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
·                 Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora. Przedstawiciele, o których mowa, wybierani są na zebraniu ogólnym w trybie określonym w regulaminie.
·                 Zapewnia rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły.
 
 
Organizacja działania Rady Rodziców:
·        Najwyższą władzą rodziców jest plenarne zebranie rodziców- delegatów poszczególnych klas wybranych przez ogół rodziców danej klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
·        Zebranie plenarne dokonuje wyboru Zarządu Rady Rodziców oraz udziela temu Zarządowi absolutorium.
·        Organem kontrolnym dla Zarządu Rady Rodziców jest powołana przez zebranie komisja rewizyjna.
·        Przewodniczący Rady Rodziców zwołuje zebrania zarządu, opracowuje plan zebrania, zaprasza dyrektora szkoły, prowadzi zebranie.
·        Zebrania rodziców są protokołowane w książce protokołów
·        Rada Rodziców gromadzi środki pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (dotacje, darowizny)
·        Fundusze Rady Rodziców są gromadzone na specjalnym koncie bankowym, którego dysponentami są upoważnione osoby z zarządu.
·        Rada Rodziców prowadzi własną rachunkowość według obowiązujących przepisów.
Za właściwe prowadzenie dokumentacji księgowej odpowiada skarbnik Rady Rodziców.
·        Rada Rodziców zatwierdza przygotowany przez prezydium Zarządu preliminarz wydatków oraz plan działalności na dany rok szkolny.
 
Samorząd Uczniowski: ·        Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1)  oceniania, klasyfikowania i promowania,
2)      form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
a)   trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
b)  dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,
Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
·        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
·        prawo do  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
·        prawo do organizacji życia szkolnego, zaspokajania własnych zainteresowań.
·        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
·        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z opiekunem i  dyrektorem,
·        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
·        prawo do uzasadniania ocen przez nauczycieli.
Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
  Zasady współdziałania  organów szkoły. ·        Poszczególne organy działaj ą w oparciu o zapisy zawarte w Statucie oraz regulaminy tych organów.
·        W przypadku powstania sytuacji spornych dyrektor szkoły umożliwia wypracowanie porozumienia pomiędzy stronami.
·        Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym organ wykonawczy.
·        Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto.
·        Reprezentuje interesy Rada Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet
·        Współpracuje ze społecznymi organami szkoły tj. Radą Rodziców.
·        Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
·        Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
·        Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku
z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi wychowanków.
·        Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 
W sprawach spornych ustala się, co następuje:
·        uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy.
·        przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
·        sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja Szkoły Podstawowej § 5
·        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 6
·        Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.
 
§ 7
·                 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 20-30. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego i wpisanych do szkolnego zestawu programów nauczania. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
·        Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości  finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
·        Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących do 24 uczniów w miarę możliwości oddzielnie z chłopcami i dziewczynkami.
§ 8
·        Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 9
 
·        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
·        Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
·        Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
·        Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 
·        Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
§ 10
 Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Biblioteka zajmuje  pomieszczenie na piętrze budynku. W pomieszczeniu tym przechowywany jest księgozbiór i jednocześnie istnieje możliwość korzystania            z księgozbioru podręcznego i prowadzenia zajęć z edukacji medialnej i filmowej. Do zadań bibliotekarza należy:
·        opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
·        prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
·        określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
·        organizowanie konkursów czytelniczych,
·                 przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
·        współpraca z nauczycielami szkoły,
·        prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
·        zakup i oprawa książek.
§ 11
 Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na  warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną. Świetlica jest czynna od godz. 1030 do godz. 1530 w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie co najmniej 25 uczniów.
§ 11.1
W Szkole działa Oddział Przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Do oddziału uczęszczają dzieci, które z początkiem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.
 
§ 12
 
 Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1)  8  sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,
2)  pracownię komputerową
3)  salę gimnastyczną  wraz z zapleczem,
4)  boisko sportowe,

5)   
6)  gabinet higienistki szkolnej
7)  bibliotekę
8)  zaplecze kuchenne,
9)  świetlicę,
10) sekretariat,
11) gabinet  dyrektora.
 
Nauczyciele I Inni Pracownicy Szkoły Podstawowej § 13
 
 W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi:
·        sprzątaczki,
·        woźny-konserwator,
·        kucharz,
·        intendent,
·        pracownicy sezonowi: palacze c.o.
Obsługę finansowo-kadrową zapewniają:
·        sekretarz szkoły
·        główny księgowy
 Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
§ 14
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
Do obowiązków nauczyciela należy:
·        przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
·        stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
·        dbać o poprawność językową uczniów,
·         stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
·        kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
·        wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
·        na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów
·        uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
·        zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
·        usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
·        w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
·        pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
·        podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
·        służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
·        wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
·        aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych,
Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
·        Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora  kierownik zespołu.
Do zadań zespołu m. in. należy:
·        wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
·        opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,
·        opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich  programów nauczania,
·        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
§ 15
 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
·        Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl edukacyjny. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/ oddziału do chwili ukończenia przez uczniów danego etapu edukacyjnego, chyba, że:
·        Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
·        tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
·        przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
·        rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań winien:
·        zdiagnozować warunki życia  i nauki swoich wychowanków,
·        opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
·        utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
·        współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
·        współpracować z pedagogiem szkolnym i  Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Jarosławiu, śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
·        dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
·                 udzielać porad w zakresie  możliwości dalszego kształcenia się,
·        kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
·        utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
·        powiadamiać pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanym dla ucznia okresowym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,
·        na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych / rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
·        uczestniczyć w zebraniach z rodzicami.
              Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczka wychowawcy). Praca wychowawcy powinna być zgodna z postanowieniami Szkolnego Programu Wychowawczego stanowiącego załącznik Nr 2  do niniejszego statutu.
Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarosławiu, pedagoga szkolnego i doradcy metodycznego.
 
 
§ 16
              Pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje pedagog szkolny.
Zadania nauczyciela – pedagoga szkolnego:
1.      w zakresie działań wychowawczych:

dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
udzielanie rodzicom porad i wskazówek dotyczących rozwiązywania napotykanych problemów i trudności wychowawczych
współudział w opracowywaniu planów pracy wychowawczej w poszczególnych grupach wiekowych
współudział w opracowywaniu szkolnego planu profilaktycznego
rozpoznawanie warunków i sytuacji ucznia w środowisku rodzinnym
opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej wynikających z diagnozy środowiska rodzinnego – udział w pracach szkolnej komisji przyznającej pomoc socjalną.    
 
UCZNIOWIE SZKOŁY  
§ 17
 
 Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej
 
Absolwent szkoły podstawowej, na miarę swego wieku jest :
 
Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny co oznacza, że:

najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a w przypadku swego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarzać błędów, do których popełniania potrafi się przyznać,
stara się kierować zasadami kultury dyskusji i wyrażania opinii,
nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość     o zdrowie  oraz unikanie zagrożeń  związanych z   uzależnieniami,
stara się sprawnie współdziałać z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania.  
Samodzielny, zaradny , otwarty , co oznacza , że :
·          jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
·          poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, które  pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych,
·          potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości   i konsekwencji w realizacji,
·          stara się ocenić , sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów,
·          potrafi podejmować decyzje.
 
Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza , że :
·          stara się docenić znaczenie zaufania w kontaktach miedzy ludźmi i stara się na nie zasłużyć,
·          w przypadkach konfliktowych stara się wybierać drogę szczerości i prawdomówności,
·          stara się reagować na krzywdę wyrządzaną drugiemu człowiekowi.
 
Kulturalny, taktowny , szanujący innych , co oznacza, że :
·          cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych,
·          ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości intelektualnych rówieśników,
·          jest tolerancyjny w stosunku do odmienności kulturowej i religijnej innych ludzi,
·          umie rozróżnić dobro od zła, stara się dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych,
·          potrafi wyrażać szacunek dla tradycji symboli narodowych,
·          potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i cenić je ,
·          potrafi doceniać wartość przyjaźni i budować więzi koleżeńskie.
 
 Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 do 12 roku życia.
2.                     Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
3.                     Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4.                     W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
5.                     Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.
6.                     Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
7.                                            Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez tę szkołę.
8.                     Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI, kontynuują naukę w gimnazjum.
 
§ 18
Uczeń szkoły ma prawo do:
·        informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
·        posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
·        korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
·        tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
·        poszanowania swej godności,
·        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
·        swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
·        korzystania z pomocy doraźnej,
·        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
·        noszenia emblematu szkoły,
·        nietykalności osobistej,
·        bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
·        korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
·        korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów,
·        reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 
2.                                            Uczeń  ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
·        systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
·        dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
·        zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,
·        wystrzegać się szkodliwych nałogów,
·        naprawiać wyrządzone szkody materialne,
·        przestrzegać zasad kultury współżycia,
·        dbać o honor i tradycję szkoły podstawowej
·        podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
·        zachować w sprawach spornych, tryb określony w regulaminie samorządu, o ile brak jest możliwości polubownego rozwiązania problemu,
·        okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
3.                     Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
·        rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
·        wzorową postawę,
·        wybitne osiągnięcia,
·        wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,
·        szczególną aktywność społeczną
4.                     Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5.                     Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej:
·        pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
·        wpis („wz”) do dziennika lekcyjnego
·        pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
·        promocja osiągnięć lub działań ucznia w środowisku szkolnym - wyeksponowanie nazwisk najlepszych uczniów na gazetce szkolnej w kąciku „Nasi najlepsi”
·        nagrody rzeczowe ufundowane przez Komitet Rodzicielski dla wyróżniających się uczniów,
·        uroczyste wręczenie „Listów gratulacyjnych” rodzicom uczniów wyróżniających się        w nauce i zachowaniu
·        uroczyste wręczanie świadectw i dyplomów „Wzorowy uczeń”
6.                                            Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz ze środków pozyskanych od sponsorów.
 
Ustala się następujące rodzaje kar:
·        upomnienie wychowawcy wobec klasy,
·        wpis do dziennika  o treści: „ng”
·        upomnienie dyrektora,
·        upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
·        pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
·        zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
·        wymienione wyżej kary maja wpływ na ocenę z zachowania
7.                     Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni od jej ogłoszenia
8.                     W przypadku stwierdzenia świadomego zniszczenia sprzętu szkolnego lub pomocy dydaktycznych, uczeń ponosi konsekwencje finansowe – rodzice mają obowiązek odkupić lub naprawić zniszczoną rzecz.
9.                     Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
·        umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
·        dopuszcza się kradzieży,
·        wchodzi w kolizję z prawem,
·        demoralizuje innych uczniów,
·        permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.
10.                 Uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej, tego samego typu szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora.
 
Ocena zachowania 1.     Tryb ustalania oceny Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po wysłuchaniu uwag nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego oraz opinii zespołu klasowego. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów o tym, kto i w jaki sposób proponuje ocenę zachowania, co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie i jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), a na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
·     oceny z zajęć edukacyjnych
·     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
2.    Szczegółowa treść ocen zachowania Szczegółową treść ocen zachowania stanowią:
 
a)                      stosunek do obowiązków szkolnych:
-    systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne,
-    przynoszenie usprawiedliwień na czas swojej nieobecności,
-    sumienne wykonywanie poleceń nauczyciela i osób pracujących w szkole,
-    uważne śledzenie toku lekcji,
-    twórcza aktywność na lekcji,
-    wypełnienie obowiązków przydzielonych oraz podjętych na terenie szkoły, klasy, organizacji,
-    odpowiedzialność za wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
b)                      kultura osobista:
-    używanie zwrotów grzecznościowych,
-    dbanie o kulturę życia osobistego,
-    prawdomówność,
-    dotrzymanie danego słowa, obietnicy,
-    niesienie pomocy słabszym,
-    zadbany wygląd,
-    dbałość o estetyczny wygląd miejsca pracy,
-    odwaga w słusznej sprawie,
-    przyjazny stosunek do otaczającej przyrody.
c)                      postawa wobec nauczycieli, pracowników admistracji obsługi oraz koleżanek i kolegów:
-    przestrzeganie zasad dobrego wychowania,
-    przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia w danej społeczności,
-    przeciwstawianie się złu, wulgarności, brutalności,
-    szanowanie godności osobistej innego człowieka.
3.    Forma ocen bieżących i klasyfikacyjnych w ramach klasyfikacji śródrocznej W klasach I -III śródroczna i końcoworoczna ocena  zachowania jest oceną opisową.
W pozostałych klasach zachowanie uczniów oceniane jest w następującej skali:
1)      wzorowe,
2)      dobre,
3)      poprawne,
4)      nieodpowiednie.
4.    Kryteria ocen zachowania Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:
·          ocena wzorowa – sprawowanie wzorowe
-         uczeń przykładnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania przez innych uczniów
-         pomaga uczniom słabszym w nauce,
-         chętnie podejmuje inicjatywy na rzecz szkoły i środowiska,
-         cechuje się wysoką kulturą osobistą,
-         reprezentuje szkołę na zewnątrz,
-         ma osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych
 

ocena dobra – sprawowanie dobre -         uczeń pełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu,
-         czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, osiąga pozytywne wyniki w nauce
-         systematycznie uczęszcza na zajęcia chętnie realizuje powierzone mu zadania, uczestniczy w pracach zespołów pozalekcyjnych i pomaga innym,
-         bierze udział w pracach samorządu uczniowskiego lub innych organizacji szkolnych
-         jest aktywny społecznie (wykonuje pomoce dydaktyczne, gazetki, dba o estetykę pomieszczeń szkolnych)
-         jest godnym reprezentantem swojej klasy w szkole,
-         wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych osób,
·        ocena poprawna – sprawowanie poprawne
-         uczeń przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu
-         realizuje postanowienia regulaminu szkolnego, zarządzenia dyrekcji szkoły oraz polecenia wychowawcy klasy
-         systematycznie uczęszcza na zajęcia,
-         należycie spełnia obowiązki dyżurnego w klasie i na terenie szkoły,
-         bierze udział w pracach społecznych,
-         przestrzega podstawowych norm uznawanych przez zespół klasowy (poprawny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych osób),
·        ocena nieodpowiednia
-         cechuje go niska kultura osobista
-         uczeń wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych
-         sprawia problemy wychowawcze
-         nie wypełnia postanowień regulaminów szkolnych
-         wykazuje niewłaściwą postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów
 
 
 
 
Postanowienia Końcowe § 19
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami:
            Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
 ul. Dolnoleżajska 16
2.      Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 
§ 20
1.      Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2.      Ceremoniał szkolny obejmuje:

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
pasowanie na ucznia klasy pierwszej
Święto Szkoły
pożegnanie absolwentów
uroczyste zakończenie roku szklonego.  
 
§ 21

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.  
§ 22
1.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie Szkoły Podstawowej jest Rada Pedagogiczna.

Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.            

metryczka


Wytworzył: Zenon Skrzypek (19 maja 2004)
Opublikował: Janusz Gałasiewicz (19 maja 2004, 15:14:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6547