Radcy Prawni RPR

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1
37-500 Jarosław

Radca prawny
Maria Drabik
III piętro, pok. 38
tel. 16 624 87 63, e-mail: maria.drabik@um.jaroslaw.pl

Radca prawny
Mariusz Prychocin
III piętro, pok. 38
tel. 16 624 87 45, e-mail: mariusz.prychocin@um.jaroslaw.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej realizuje zadania w następującym zakresie:
1. świadczenie pomocy prawnej dla burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, pracowników urzędu, rady i jej komisji, a zwłaszcza udzielanie porad prawnych i wyjaśnień, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, a także zastępstwo prawne i procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi w sprawach pozostających w zakresie działania jednostek organizacyjnych urzędu. W szczególności dotyczy to:
1) opracowywania  - na polecenie burmistrza - projektów aktów prawnych,
2) opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady, zarządzeń burmistrza, umów, porozumień oraz zmian do tych aktów,
3) uczestniczenia - na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej urzędu -w prowadzonych m.in. negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
4) uczestniczenia - na polecenie burmistrza - w organizowanych przetargach, licytacjach, a w szczególnych sytuacjach w pracach zespołów,
5) występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami orzekającymi,
6) sprawowania nadzoru prawnego nad egzekucją,
2. udzielanie - organizacji związkowej działającej w urzędzie i na jej wniosek - informacji odnośnie obowiązujących przepisów,
3. udzielanie wyjaśnień odnośnie obowiązującego stanu prawnego regulującego zakres działania organów miasta oraz  jednostek organizacyjnych miasta,
4. informowanie organów miasta o:
5. zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów miasta,
6. uchybieniach w działaniu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
7. opiniowanie projektów umów załączonych do specyfikacji.

metryczka


Wytworzył: um Jarosław (9 kwietnia 2004)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 15:08:20)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 września 2020, 11:31:30)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17015