2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Dostawa kotła gazowego kondensacyjnego i grzejników wraz z montażem w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 33/1

ZP.271.9.164.2020                                                                                              Jarosław 17.06.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
Dostawa kotła gazowego kondensacyjnego i grzejników wraz z montażem w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 33/1

1.  Przedmiot zamówienia: Dostawa kotła gazowego kondensacyjnego i grzejników wraz z montażem w lokalu mieszkalnym położonym w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 33/1 wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4.  Termin realizacji zamówienia: do 17.07.2020 r.
5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6.  Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7.  Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zp@um.jaroslaw.pl    do dnia: 24.06.2020 r. do godz. 11:00.
8.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9.  Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 24.06.2020 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, tel. 166248711, piotr.chrzan@um.jaroslaw.pl
·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Adam Dejneka - Urząd Miasta Jarosławia, adam.dejneka@um.jaroslaw.pl
11.   Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (140kB) word
KOSZTORYS ŚLEPY OFERTOWY - kosztorys (647kB) pdf
SZKIC - szkic (18kB) pdf

WYNIK POSTĘPOWANIA - wynik (247kB) pdf
 
                                                                                                 ZATWIERDZAM
 
                                                                                BURMISTRZ  MIASTA JAROSŁAWIA
                        
                                                                                               Waldemar Paluch

 
                                                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (17 czerwca 2020)
Opublikował: Piotr Chrzan (17 czerwca 2020, 13:41:25)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (1 lipca 2020, 10:29:24)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158