Mapa Biuletynu

 AKTUALNOŚCI URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA
  · DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
  · COVID-19 - wniosek o pomoc
  · RODO - informacje
  · WYBORY PREZYDENTA RP
  · KONKURSY
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · PODATKI I OPŁATY NA 2020 rok
  · OPŁATA SKARBOWA
  · OBWIESZCZENIA związane z planowaniem przestrzennym, zabytkami i gospodarką nieruchomościami
  · · ogłoszenia 2020
  · · ogłoszenia 2019
  · · ogłoszenia 2018
  · · ogłoszenia 2017
  · · ogłoszenia 2016
  · · ogłoszenia 2015
  · · ogłoszenia 2014
  · · ogłoszenia 2013
  · · ogłoszenia 2012
  · · ogłoszenia 2011
  · · ogłoszenia 2010
  · · ogłoszenia 2009
  · · ogłoszenia 2008
  · · ogłoszenia 2007
  · · ogłoszenia 2006
  · · ogłoszenia 2005
  · · ogłoszenia 2004
  · Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez Burmistrza Miasta Jarosławia
  · OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA innych jednostek samorządowych
  · Archiwum
  · · WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP - 22 CZERWIEC 2008
  · · WYBORY PARLAMENTARNE 2007
  · · Wybory Samorządowe 2006
  · · · Obwodowe Komisje Wyborcze w Jarosławiu
  · · · Miejska Komisja Wyborcza w Jarosławiu
  · · · Wyniki wyborów
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  · · POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
  · · Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 21 - zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 roku
  · · WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
  · · NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  · · WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9 PAŹDZIERNIKA 2011
  · · · Obwieszczenia, zarządzenia, komunikaty...
  · · · Informacje dotyczące głosowania
  · · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
  · · UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY SAMORZĄDOWE DO RADY MIASTA JAROSŁAWIA 2017
  · · · GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
  · · · GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  · · Wybory do JAROSŁAWSKIEJ RADY SENIORÓW
  · · Wybory Prezydenta RP - 2015
  · · · INFORMACJE OGÓLNE
  · · · INFORMACJE PKW
  · · · WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
  · · · GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
  · · · GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
  · · Wybory do Sejmu i Senatu RP w roku 2015
  · · · INFORMACJE OGÓLNE
  · · · Informacje PKW
  · · · GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
  · · · GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  · · REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  · · · INFORMACJE OGÓLNE
  · · · GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  · · · GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  · · · Państwowa Komisja Wyborcza
  · · PODATKI I OPŁATY na 2016 rok
  · · PODATKI I OPŁATY na 2017 rok
  · · WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  · · WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH
  · · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
  · · WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2019
 BUDŻET OBYWATELSKI
  · Budżet Obywatelski na 2020
  · Budżet Obywatelski na 2021
 PRZETARGI
  · Zamówienia publiczne Gminy Miejskiej Jarosław i jednostek organizacyjnych
  · Zamówienia publiczne nieobjęte ustawą
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · Przetargi na nieruchomości
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · Plany postępowań o udzielenie zamówienia
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · Zamówienia z wolnej ręki
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  · Platforma zakupowa
  · Licytacja elektroniczna
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Formularze (wnioski) do pobrania
  · · formularze Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
  · · formularze Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych
  · · · SPRAWY MELDUNKOWE
  · · · DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  · · · SPRAWY WOJSKOWE
  · · · INNE
  · · · PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
  · · formularze Urząd Stanu Cywilnego
  · · formularze Wydziału Oświaty
  · · formularze Wydziału Finansowo-Księgowego
  · · formularze Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej
  · · formularze Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
  · Działalność gospodarcza
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Archiwum zakładowe
  · · Rejestr uchwał
  · · Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Jarosławia
  · · Rejestr projektów uchwał
  · · Rejestr osób ukaranych (Straż Miejska)
  · · Baza danych posesji kontrolowanych pod względem czystości
  · · Ewidencje i rejestry prowadzone przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Jarosławia
  · · Rejestr instytucji kultury
  · · Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Honorowy patronat Burmistrza Miasta Jarosławia
  · ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 SPRAWY MIESZKANIOWE
  · Zamiany mieszkań - aktualne
  · Listy przydziału mieszkań
 GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
  · STATUT
  · NIP, REGON oraz konto Gminy Miejskiej Jarosław i Urzędu Miasta Jarosławia
  · Informacje ogólne
  · Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław
  · · Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2018 rok
  · · Raport o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok
  · Zadania publiczne
  · Strategia rozwoju
  · Programy i plany
  · · Wieloletni Program Inwestycyjny 'GMINA CZYSTA I PRZYJAZNA'
  · · Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  · · Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
  · · Program Ochrony Środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2004-2011
  · · Plan gospodarki odpadami dla miasta Jarosławia na lata 2004-2015
  · · Program Bezpieczny Jarosław
  · · Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  · · REWITALIZACJA
  · · Raport z wykonania 'Aktualizacji programu ochrony środowiska lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020' za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 r.
  · · Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Jarosławia
  · · Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
  · · Program Ochrony Środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
  · · Raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Jarosławia na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020 za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016
  · · Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032
  · Związki i stowarzyszenia
  · Kontrole
  · · Kontrola zarządcza
  · · Kontrola zewnętrzna
  · · Kontrola wewnętrzna
  · Wykaz ulic miasta Jarosławia
  · Rejestr instytucji kultury
  · Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Miasta
  · · Transmisje z obrad sesji
  · · Kontakt
  · · Skład Rady VIII kadencji (2018-2023)
  · · Komisje Rady VIII kadencji (2018-2023)
  · · · Komisja Budżetowa
  · · · Komisja Infrastruktury Technicznej
  · · · Komisja Infrastruktury Społecznej
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych VIII kadencji (2018-2023)
  · · Posiedzenia komisji VIII kadencji (2018-2023)
  · · Wnioski i ustalenia komisji VIII kadencji (2018-2023)
  · · · Komisja Budżetowa
  · · · Komisja Infrastruktury Technicznej
  · · · Komisja Infrastruktury Społecznej
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta Jarosławia VIII kadencji (2018-2023)
  · · · Komisja Budżetowa
  · · · Komisja Infrastruktury Technicznej
  · · · Komisja Infrastruktury Społecznej
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Regulamin Rady Miasta
  · · Porządek obrad sesji
  · · Roczny harmonogram sesji
  · · Kluby Radnych
  · · Imienne raporty z przeprowadzonych podczas sesji głosowań
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · Burmistrz
  · · Kontakt
  · · Życiorys
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Sprawozdania Burmistrza
  · Zastępcy Burmistrza
  · · Kontakt
  · · Zadania i uprawnienia
  · Urząd Miasta
  · · Kontakt
  · · Struktura organizacyjna
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Wydziały
  · · Kompetencje Wydziałów
  · · · Wydział Organizacyjno-Administracyjny OA
  · · · Wydział Finansowo-Księgowy FN
  · · · Wydział Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej RMI
  · · · Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska GKN
  · · · Kancelaria Burmistrza Miasta KBM
  · · · Wydział Spraw Społecznych i Obronnych SO
  · · · Wydział Oświaty OS
  · · · Wieloosobowe Stanowisko ds Zamówień Publicznych
  · · · Urząd Stanu Cywilnego USC
  · · · Straż Miejska SM
  · · · Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych IN
  · · · Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej RP
  · · · Samodzielne Stanowiska ds. Audytu, Kontroli i Nadzoru Wł. AK
  · · · Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  · · · Biuro Informatyki i Przetwarzania Danych BI
  · · · Biuro Pozyskiwania Funduszy BPF
  · · · Inspektor Ochrony Danych IOD
  · · Sekretarz
  · · Skarbnik
  · · · Zastępca Skarbnika Miasta
  · Oświadczenia majątkowe
  · · radni Rady Miasta Jarosławia
  · · Burmistrz Miasta Jarosławia
  · · zastępcy burmistrza miasta
  · · sekretarz miasta
  · · skarbnik miasta
  · · osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Jarosław
  · · osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta
  · Dzielnice
  · Jarosławska Rada Seniorów
  · · Sesje Jarosławskiej Rady Seniorów
  · · Uchwały JRS
  · Młodzieżowa Rada Miasta
  · Archiwum Rady Miasta Jarosławia 2014-2018
  · · Skład Rady VII kadencji (2014-2018)
  · · Apele i komunikaty Rady Miasta Jarosławia
  · · Protokoły z posiedzeń komisji
  · · · Komisja Budżetowa
  · · · Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta
  · · · Komisja Główna
  · · · Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego
  · · · Komisja Oświaty
  · · · Komisja Kultury Sportu i Rekreacji
  · · Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
  · · Wnioski i ustalenia komisji
  · · · Komisja Budżetowa
  · · · Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta
  · · · Komisja Główna
  · · · Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego
  · · · Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
  · · · Komisja Oświaty
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2007
  · · · 2006
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · · 2003
  · · · -2017
  · · Komisje
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · Komisja Budżetowa
  · · · Komisja Oświaty
  · · · Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta
  · · · Komisja Zdrowia, Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego
  · · · Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
  · · · Komisja Główna
  · · · Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
  · · Posiedzenia komisji
  · · Pełny wykaz stałych komisji Rady Miasta
 PRAWO LOKALNE
  · PROJEKTY UCHWAŁ
  · · Zasady projektowania uchwał
  · · Projekty 2020
  · · Projekty 2019
  · · Projekty 2018-VIII kadencja
  · · Projekty 2018
  · · Projekty 2017
  · · Projekty 2016
  · · Projekty 2015
  · · Projekty 2014
  · · Projekty 2013
  · · Projekty 2012
  · · Projekty 2011
  · · Projekty 2010
  · · Projekty 2009
  · · Projekty 2008
  · · Projekty 2007
  · · Projekty 2006
  · · Projekty 2005
  · · Projekty 2004
  · UCHWAŁY Rady Miasta Jarosławia
  · ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  · UCHWAŁY OD 2012 roku
  · Imienne raporty z przeprowadzonych podczas sesji głosowań
  · Protokoły z sesji Rady Miasta Jarosławia
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018-VIII kadencja
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
  · Stanowiska, oświadczenia, apele, deklaracje Rady Miasta Jarosławia
  · Archiwum zarządzeń Burmistrza Miasta Jarosławia
  · · zarządzenia - rok 2007
  · · zarządzenia - rok 2006
  · · zarządzenia - rok 2005
  · · zarządzenia - rok 2004
  · · zarządzenia - rok 2003
  · · zarządzenie nieobowiązujące - rok 2007
  · · zarządzenia nieobowiązujące - rok 2006
  · · zarządzenia nieobowiązujące - rok 2005
  · · zarządzenia nieobowiązujące - rok 2004
  · · zarządzenia nieobowiązujące - rok 2003
  · PODATKI I OPŁATY
  · · Podatek od nieruchomości
  · · Podatek od środków transportowych
  · · Podatek rolny
  · · Podatek leśny
  · · Opłata targowa
  · · Opłata od posiadania psa
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Nieudostępnione w BIP
 FINANSE MIASTA
  · Budżet
  · · Zasady finansowania/BILANSE
  · · Realizacja budżetu
  · · Sprawozdania
  · · · Rb-NDS
  · · · Rb-27S
  · · · Rb-Z
  · · · Rb-28S
  · · · Rb-N
  · · · Rb-PDP
  · · · Rb-33
  · · · Rb-34
  · · · Rb-27ZZ
  · · · Rb-ST
  · · · Rb-50
  · · · Rb-UN
  · · · Rb-UZ
  · · · Rb-ZN
  · · · Rb-34S
  · · · Rb-28 NWS
  · · Opinie
  · · Budżet na 2020 rok
  · · Budżet na 2019 rok
  · · Budżet na 2018 rok
  · · Budżet na 2017 rok
  · · Budżet na 2016 rok
  · · Budżet na 2015 rok
  · · Budżet na 2014 rok
  · · Budżet na 2013 rok
  · · Budżet na 2012 rok
  · · Budżet na 2011 rok
  · · Budżet na 2010 rok
  · · Budżet na 2009 rok
  · · Budżet na 2008 rok
  · · Budżet na 2007 rok
  · · Budżet na 2006 rok
  · · Budżet na 2005 rok
  · · Budżet na 2004 rok
  · · Budżet na 2003 rok
  · Majątek miasta
  · Dług publiczny
  · Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu
  · · Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2018 rok
  · · · Gmina Miejska Jarosław
  · · · Urząd Miasta Jarosławia
  · · · Jednostki podległe
  · · Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2019 rok
  · · · Gmina Miejska Jarosław
  · · · Urząd Miasta Jarosławia
  · · · Jednostki podległe
 INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  · Zdalna Szkoła
  · Dziś to jutro-szanujmy zielone dziedzictwo
  · Jarosław Magiczne Miasto
  · E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia
  · Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk
  · Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej
  · Eskapady na książęcym szlaku
  · Innowacyjna Platforma Współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego
  · Zielone dziedzictwo - Parki Jarosławia i Humennego
  · Ochrona środowiska i modernizacja oczyszczalni ścieków
  · II etap budowy sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu
  · Wschód - zachód - wymiana gospodarcza, euroregionalny pasaż handlowy w Jarosławiu.
  · Kanalizacja dla Jarosławia
  · Przebudowa wiaduktu i rozbudowa ul. Przemyskiej w Jarosławiu
  · Turystyka bez granic-wzajemne inicjatywy na rzecz wzmacniania regionalnych produktów turystycznych oraz kulturowych Jarosławia i Humennego
  · Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Publicznie dostępny wykaz danych
  · OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
  · CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK - Gospodarka odpadami
  · Rolnictwo
  · Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (GFOŚ)
  · Akcje ekologiczne
 POŻYTEK PUBLICZNY
 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W JAROSŁAWIU
  · Dane teleadresowe
  · Katalog zagrożeń miasta Jarosławia
  · Poradnik na wypadek zagrożeń
  · Ostrzeganie i alarmowanie ludności
  · Szacowanie szkód
  · Zgromadzenia publiczne
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Miejskie Żłobki
  · Miejskie Przedszkola
  · · Miejskie Przedszkole nr 3
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · Miejskie Przedszkole Nr 8
  · · · · · statut
  · · · · · majątek
  · · · · · kompetencje
  · · · · · budżet
  · · · · · struktura organizacyjna
  · · · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · · prowadzone sprawy
  · · · · · informacje nieujawnione
  · · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · · · oświadczenia majątkowe
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · · oświadczenia majatkowe
  · · Miejskie Przedszkole nr 1
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole nr 4
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole nr 9
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole nr 10
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Miejskie Przedszkole nr 11
  · · Miejskie Przedszkole nr 12
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · Szkoły Podstawowe
  · · Szkoła Podstawowa nr 1
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · Szkoła Podstawowa nr 2
  · · · statut
  · · · majątek szkoły
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · majątek
  · · Szkoła Podstawowa nr 4
  · · · misja i logo
  · · · godziny urzędowania
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa nr 5
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · rejestry, ewidencje i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · Szkoła Podstawowa nr 6
  · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · majątek
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa nr 7
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa nr 9
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa nr 10
  · · · statut
  · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje niujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · · Szkoła Podstawowa nr 11
  · · · statut
  · · · majątek
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · informacje nieujawnione
  · · · oświadczenia majątkowe
  · Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki
  · · statut
  · · majątek
  · · kompetencje
  · · struktura organizacyjna
  · · budżet
  · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · prowdzone sprawy
  · · informacje nieujawnione
  · · oświadczenia majątkowe
  · Miejska Biblioteka Publiczna
  · · dane teleadresowe
  · · godziny otwarcia
  · · status prawny
  · · organizacja biblioteki
  · · zakres działań
  · · regulaminy
  · · sposób załatwienia sprawy
  · · zamówienia publiczne
  · · majątek
  · · budżet
  · Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
  · Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  · · struktura organizacyjna
  · · kompetencje
  · · budżet
  · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · prowadzone sprawy
  · · informacje nieujawnione
  · · oświadczenia majątkowe
  · · majątek
  · · statut
  · Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Kompetencje
  · · Status prawny
  · · Tryb działania
  · · Struktura organizacyjna
  · · Majątek
  · · Rejestry, ewidencja i archiwa
  · · Świadczenia pomocy społecznej
  · · Statut
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · Świadczenia rodzinne
  · · · Formularze i wnioski
  · · Ogłoszenia
  · · Strategia
  · · Dodatki mieszkaniowe
  · · Stypendia
  · Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o.
  · Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  · Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.
  · Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
  · Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu sp. z o.o.
 PRACA W URZĘDZIE MIASTA JAROSŁAWIA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
  · OFERTY PRACY W URZĘDZIE MIASTA JAROSŁAWIA
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · OFERTY PRACY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
 DZIENNIK USTAW
 MONITOR POLSKI
 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 PETYCJE
  · OPUBLIKOWANE PETYCJE od 2020 roku
  · OPUBLIKOWANE PETYCJE do 2019 roku
 Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 LOBBING