Strona główna


Aktualności Urzędu Miasta Jarosławia


>>>
Zdjęcie

Uwaga!

Od dnia 6 września 2019 roku obowiązuje nowy numer konta bankowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane dla miasta Jarosławia:

 

KONTO BANKOWE "OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"

BANK PEKAO S. A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

20 1240 1792 1111 0010 9338 9117

[służące do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 ab ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579)] 

Uwaga: Komunikat nie dotyczy klientów, którzy dokonują wpłat na indywidualne konta określone w otrzymanych zawiadomieniach. 

KONTO BANKOWE DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, itp., z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi]


KONTO BANKOWE BUDŻET GMINY" 

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

 

KONTO DEPOZYTOWE WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]


Szanowni Państwo,
zapraszamy do korzystania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Jarosławia!


Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz Urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jarosławia spełnia wymagania określone w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68).

Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać za pośrednictwem podstrony Redakcja Biuletynu lub podstrony Kontakt w prawym górnym rogu strony.

Pliki do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (210kB) pdf  

Informujemy, że do odczytu dokumentów zapisanych w plikach pdf potrzebny jest program  - Adobe Reader (Acrobat Reader) - dostępny do pobrania bez opłat w sieci Internet, np. na stronie www.adobe.com
 
Aby powiększyć czcionkę wybranej informacji, należy skorzystać z narzędzi dostępnych w Państwa przeglądarce.

SŁOWNIK SKRÓTÓW

Zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.
W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIPBiuletyn Informacji Publicznej
RIORegionalna Izba Obrachunkowa
RDORejestr Dowodów Osobistych
PESELPowszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
ePUAPElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
CEIDGCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Dz. U.Dziennik Ustaw
PUWPodkarpacki Urząd Wojewódzki
PEParlament Europejski
PKWPaństwowa Komisja Wyborcza
MKWMiejska Komisja Wyborcza
JSTJednostka Samorządu Terytorialnego
SIWZSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKOSamorządowe Kolegium Odwoławcze
NGOskrót z ang. non governmental organisations oznaczający organizacje pozarządowe
NIKNajwyższa Izba Kontroli
TERYTKrajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju podawany przez Główny Urząd Statystyczny
BMJBurmistrz Miasta Jarosławia
UMJUrząd Miasta Jarosławia
GMJGmina Miejska Jarosław
RMJRada Miasta Jarosławia

RODO - zastosowanie i informacja

INFORMACJA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informuję, że:
1) Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) Z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą email: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624 87 01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624 87 31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
4) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
5) Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Jarosławia,
• wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą;
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki;
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
10) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
11) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
12) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
13) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
14) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 marca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (6 marca 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (22 stycznia 2020, 14:59:52)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846563

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij