Strona główna


Aktualności Urzędu Miasta Jarosławia

>>>
Zdjęcie

Uwaga!

Od dnia 1 lutego 2019 roku obowiązują nowe numery kont bankowych dla miasta Jarosławia:

 

KONTO BANKOWE DOCHODY URZĘDU MIASTA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

[służące do wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz nieopodatkowanych należności budżetowych tj. opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłaty od posiadania psa, odpady komunalne, itp.]


KONTO BANKOWE BUDŻET GMINY" 

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

59 1240 1792 1111 0010 8804 5170

[służące do wpłat z tytułu subwencji, dotacji, udziału gminy w podatkach państwowych]

 

KONTO DEPOZYTOWE WADIA"

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU

57 1240 1792 1111 0010 8805 4518

[służące do wpłat z tytułu wadium wnoszonego w drodze przetargu oraz zabezpieczeń i kaucji wnoszonych w postaci pieniężnej jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów]


Szanowni Państwo,
zapraszamy do korzystania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Jarosławia!


Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz Urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej, w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jarosławia spełnia wymagania określone w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68).

Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać za pośrednictwem podstrony Redakcja Biuletynu lub podstrony Kontakt w prawym górnym rogu strony.

Pliki do pobrania:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (108kB) pdf
Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (333kB) pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (210kB) pdf

Informujemy, że do odczytu dokumentów zapisanych w plikach pdf potrzebny jest program  - Adobe Reader (Acrobat Reader) - dostępny do pobrania bez opłat w sieci Internet, np. na stronie www.adobe.com
 
Aby powiększyć czcionkę wybranej informacji, należy skorzystać z narzędzi dostępnych w Państwa przeglądarce.

RODO - zastosowanie i informacja

INFORMACJA:
Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. (16) 624 87 62;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust.2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możliwe przekazywanie danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego występuje w przypadku danych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, które mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres dotyczy spraw:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
• działalności w zakresie telekomunikacji;
• lokalnego transportu zbiorowego;
• ochrony zdrowia;
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
• gminnego budownictwa mieszkaniowego;
• edukacji publicznej;
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
• targowisk i hal targowych;
• zieleni gminnej i zadrzewień;
• cmentarzy gminnych;
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 marca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (6 marca 2004, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (7 lutego 2019, 15:15:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 810057

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij